Klimatfonden beviljar ett kapitallån på 6 M€ till Lamor Resiclo som löser utmaningen med återvinning av plaster

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 6 miljoner euro till Lamor Resiclo Oy för uppförande av en anläggning för kemisk återvinning av plaster i Sköldvik i Borgå. Verksamheten gör det möjligt att återanvända svåråtervinnbara plaster i stället för att förbränna dem som avfall. Investeringen möjliggör ett nytt affärsverksamhetsområde för Lamor som är känt för sina miljötjänster inom plaståtervinningssektorn.

Lösningen av plastutmaningen utgör en viktig del av klimat- och kretsloppssamhällesåtgärderna. Den huvudsakligen av produktionen av plast uppkomna sektorns andel av de globala utsläppen utgör över 3 % och mängden plastavfall som globalt uppkommer har fördubblats under de senaste 20 åren. Endast en tiondedel av plastavfallen återvinns på ett ändamålsenligt sätt.

Lamor Resiclo Oy börjar uppföra en anläggning för återvinning av 10 kt plaster i Sköldvik i Borgå.

”Klimatfondens roll i vår finansiering som helhet är mycket betydande. Uppförandet av den första anläggningen i industriell skala för kemisk återvinning av plast i Finland innebär ett betydande steg på vägen i riktning mot ett koldioxidneutralt samhälle. Syftet med projektet i Sköldvik är att bevisa att affärsverksamhetsmodellen är ekonomiskt lönsam och verifiera att teknologierna är uppskalbara. Anläggningen kommer framöver att tjäna som referens vid utveckling av en mer omfattande anläggningsportfölj för kemisk återvinning”, säger Mika Pirneskoski som är verkställande direktör för Lamor och ordförande för Lamor Resiclos styrelse.

Anläggningen gör det möjligt att återanvända svåråtervinnbara plaster som är olämpliga för mekanisk återvinning i stället för att förbränna dem som avfall. Med pyrolysoljan som uppkommer som ett resultat av processen kan man ersätta råolja till exempel vid produktion av plast och andra kemikalier och så minska förbrukningen av jungfruliga råvaror.

”I Finland finns gedigen kompetens såväl i produktionen av biobaserade material som ersätter plaster som i olika kretsloppssamhälleslösningar för att ta itu med plastavfallsproblemet.  För Klimatfonden är det viktigt att vara med och påskynda ibruktagandet av lösningar för att lösa plastutmaningen och i Lamor Reciclos anläggning i Sköldvik kan man återanvända värdefull råvara som för närvarande blir avfall”, Klimatfondens vd Paula Laine motiverar finansieringsbeslutet.


Mer information av lösningen:

Lamor Corporation Oyj som levererar miljölösningar och kretsloppssamhällesbolaget Resiclo Oy bildade projektbolag Lamor Resiclo Oy år 2022.

Det förekommer hundratals olika typer av plast och alla lämpar sig inte för återvinning på samma sätt. Det primära återvinningssättet är mekanisk återvinning, där plastavfallet krossas, smälts ned och formas till återanvändbart plastgranulat. Vissa blandplaster och termoplaster är ändå svåra att återvinna på mekaniskt vis, varvid de vanligen går till förbränning. I processen med kemisk återvinning sönderdelas och kondenseras svåråtervinnbart plastavfall med hjälp av en katalytisk reaktion.

I Sköldvik i Borgå uppför Lamor Resiclo en med pyrolysteknik fungerande anläggning för kemisk återvinning som kondenserar pyrolysolja ur plastavfall. Pyrolysoljan ersätter fossil råolja och den kan användas som råvara i nya plastprodukter och kemikalier. Produkterna som producerats via processen skiljer sig inte till sin kvalitet från produkter som producerats av jungfruliga råvaror och de kan användas även för krävande ändamål, såsom i kontakt med livsmedel.

De potentiella utsläppsminskningarna per ton plast som matats in i processen är cirka 1,8-2,4 t CO2-ekv. Den årliga utsläppsminskningen som den första anläggningen som bolaget uppfört möjliggör har med den planerade driftgraden i genomsnitt beräknats till 19 kt CO2-ekv och den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på 10 år har beräknats till cirka 0,2 Mt CO2-ekv. Utsläppsminskningen inriktas i regel på ansvarsfördelningssektorn. Kilpilahti-anläggningen fungerar som referens för Lamor, vars bredare mål är att skapa en projektportfölj på 100 000 ton i slutet av 2025. Då skulle sammanlagda utsläppsminskningspotential också betydligt öka.

Kemisk återvinning är en åtgärd som följer EU-taxonomin och som vidtas i situationer då mekanisk återvinning tekniskt eller ekonomiskt inte är möjlig. Avfallsråvaran som Lamor Resiclo använder är olämplig för mekanisk återvinning.

Bolaget har samlat in en finansieringshelhet på 16 M€, som utöver Klimatfondens kapitallån på 6 M€ består av ett bidrag på 2,7 M€ från Business Finland och annan finansiering i form av eget och främmande kapital. Klimatfondens kapitallån på 6 M€ är marknadsmässigt prissatt och inbegriper en räntepremie.

Ytterligare frågor:

Saara Mattero, Director, Communications and Sustainability, Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi  

Mika Pirneskoski, Verkställande Direktör, Lamor Corporation Oyj, tfn +358 40 757 2151, mika.pirneskoski@lamor.com

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Lamor är en av världens ledande leverantörer av miljölösningar. Lamor erbjuder sina kunder utrustning som kan användas vid oljeuppsamling, avfallshantering och vattenrening och mångsidiga miljölösningar och -tjänster såsom rengörings- eller förhandsberedskapstjänster som hänför sig till oljebekämpning och oljeskador, avfallshanteringstjänster och skräddarsydda vattenreningslösningar. Lamor samarbetar med sina lokala partners och erbjuder ett brett urval lösningar som skräddarsytts för kundernas behov i avsikt att rena den värld, för vilken bolaget har arbetat allt sedan det bildades. Bolagets aktie har noterats på marknadsplatsen Nasdaq First North Premier Growth Market Finland som Nasdaq Helsinki upprätthåller under identifieringskoden LAMOR. Mer information: www.lamor.com.

Sauli Miettinen har inlett sin tjänst på Klimatfonden som expert på utvärdering av genomslagskraften
Paula Laine avgår som vd för Klimatfonden