Klimatfonden beviljar Meriaura 6,8 miljoner euro för att påskynda ibruktagandet av koldioxidsnåla teknologier inom sjöfarten

Klimatfonden har beviljat ett juniorlån på 6,8 miljoner euro till sjötransportbolaget Meriauras nybyggesprogram för ibruktagande av koldioxidsnåla fartygslösningar. I den utsläppsintensiva fraktfarten har effektivare fartyg som drivs med förnybara bränslen en möjlighet att visa vägen för utsläppsminskningar inom hela sektorn.  

Sjöfartens andel av de globala koldioxidutsläppen är cirka 3 % och internationella sjöfartsorganisationen IMO har uppställt som mål att nå nollutsläpp av växthusgaser till eller runt år 2050. Utan åtgärder förväntas utsläppen från sjöfarten öka – rentav fördubblas.

Meriaura har beställt två biooljedrivna hybridfartyg för fraktfart med dödvikten 6750 ton från det holländska skeppsvarvet Royal Bodewes. Med fartygen kan man som bäst uppnå utsläppsminskningar på inemot 98 % i jämförelse med traditionella fraktfartyg som drivs med fossila bränslen. Utsläppsminskningar uppkommer såväl av det förnybara bränslet som av en effektivare motorteknologi och av att spillvärme, batterier eller vindkraft  utnyttjas.

”De två fartygen som vi beställt inleder ett nybyggesprogram, med vilket Meriaura strävar efter koldioxidneutralitet med snabb tidtabell. Vi har för avsikt att systematiskt förnya vår flotta med en serie nybyggen. Användning av bioolja i kombination med kompensation gör det möjligt för oss att vara koldioxidneutrala redan på 2030-talet”, berättar Merauras grundare och styrelseordförande Jussi Mälkiä.

Sjöfarten spelar en central roll med tanke på Finlands logistik och kunder som eftersträvar koldioxidneutralitet skapar för sin del ett tryck på sektorn att förnya sig.

”Utsläppsminskningslösningarna inom den sjöbundna trafiken varierar allt från elektrifiering av kortdistansfartyg till förnybara bränslen och rotorseglar inom fraktfarten på världshaven. Teknologin blir också effektivare i och med nya fartygsgenerationer och det påskyndar ytterligare koldioxidsnålheten inom sektorn. I och med att sektorn står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen, är det naturligt för Klimatfonden att vara med om att finansiera olika lösningar, såsom nu när vi börjar samarbete med för sin miljöfokus kända bolaget Meriaura”, säger Klimatfondens tf. verkställande direktör Toni Mikkonen.


Meriauras lösning

Meriaura Oy är ett år 1986 bildat sjötransportservicebolag i Åbo som specialiserat sig på sjötransporter av produkter och råvaror för industrin och transport av krävande speciallaster. Bolagets fartyg trafikerar inom fraktfarten i Europa, huvudsakligen i Östersjön och Nordsjön.

Meriaura har allt sedan bolaget grundades strävat efter att producera sjötransporttjänster på ett så miljövänligt sätt som möjligt med hjälp av valen av fartyg och åtgärder som främjar den operativa effektiviteten. Meriaura har som mål att skapa 1,5 Mt så gott som koldioxidneutral transportkapacitet fram till året 2026. Fartygen som upphandlas minskar utsläppen genom att förbruka mindre mängder bränsle och i huvudsak använda förnybara, gröna bränslen.

Bränslelösningen som utnyttjas i nybyggena som beställs bygger på Meriauras eget utvecklingsarbete och den har med framgång tillämpats i de fartyg som bolaget redan äger och som planerats för användning av biobränslen.

Biooljan produceras av inhemska avfalls- och återvinningsbaserade råvaror och är en ICSS-certifierad produkt. De två fartygens kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på 10 år är sammanlagt 50,3 kt CO2-ekv. Utöver utsläppsminskningarna har Meriauras nybyggesprogram en betydande demonstrationsinverkan i ibruktagandet av nya utsläppssnål teknologi för andra aktörer inom sjötransportsektorn.

De två fartygen har beräknats kosta cirka 34 miljoner euro. Utöver Klimatfondens marknadsmässigt prissatta juniorlån på 6,8 miljoner euro finansieras investeringarna med finansiering i form av eget kapital och med bankfinansiering.

Mer information

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Beppe Rosin, Direktör, Meriaura Oy, tfn +358 50 557 4323, beppe.rosin@meriaura.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Meriaura Oy (bildat 1986) är en betydande sjöfraktare av torrfrakt och krävande specialfrakt i Nordeuropa, särskilt i Östersjö- och Nordsjöområdet. För fraktning har bolaget för närvarande tolv torrfraktfartyg och två däckslastfartyg. Ett kundorienterat förhållningssätt och främjande av sjöfart som skonar miljön är centrala värderingar för företaget. Meriaura har med långtidstester och regelbunden användning i sin egen flotta verifierat att 100 % biobränsle framställt av återvunnen råvara kan användas inom sjöfarten. Meriaura är en del av den offentligt noterade koncernen Meriaura Group.

Begäran om utlåtande: lagändringarna som möjliggör en fusion av statens kapitalplacerings- och företagsfinansieringsverksamhet