Klimatfonden beviljar Wastewise 4,2M€ för återanvändning av svårt återvinningsbara plaster

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 4,2M€ till finländska Wastewise Group Oy för bolagets anläggningsinvesteringsprogram, med vilket man betydligt ökar återvinningen av svåråtervunnen returplast. Bolaget som kompletterar värdekedjan inom plaståtervinning breddar anläggningskapaciteten för kemisk återvinning av utmanande blandplaster genom att producera nya råvaror för plastindustrin av plastavfall som tidigare gick till förbränning.

Den globalt uppkomna mängden plastavfall har fördubblats under de senaste 20 åren och endast en tiondedel av plastavfallet återvinns på ett ändamålsenligt sätt. Det finns hundratals olika plaster och alla typer av plast kan inte återvinnas på samma sätt. Merparten av det återvinnbara plastavfallet bearbetas mekaniskt, men utanför den mekaniska återvinningsprocessen stannar ändå till exempel en hel mängd blandplaster som kunde ledas till en kemisk återvinningsprocess i stället för att förbrännas med blandavfallet.

”Wastewise har på senare år långsiktigt utvecklat egen pyrolysteknologi och ett eget affärsverksamhetskoncept inom den i snabb utveckling stadda sektorn för plaståtervinning. Satsningarna har varit lyckade och vår anläggning i Nokia är också den första anläggningen i Finland för återvinning av plast som utnyttjar pyrolys och som idkar produktion i industriell skala. Den teknologi för kemisk återvinning som vi tagit fram möjliggör användning av återvunnen plastråvara även i krävande tillämpningar, såsom livsmedelsplaster eller i tillämpningar inom läkemedelsindustrin, eftersom kemiskt återvunnen plastråvara till sina egenskaper motsvarar jungfrulig råvara utan att försvagas under återvinningsprocessen på samma sätt som mekanisk återvunnen plastråvara”, berättar Wastewise Groups verkställande direktör Kaisa Suvilampi.

Teknologin som Wastewise tagit fram möjliggör återvinning av svåråtervunna plaster och med pyrolysoljan som uppkommer som ett resultat av processen kan man ersätta råolja i produktionen av plast och andra kemikalier och så minska förbrukningen av jungfruliga råvaror. Som ett exempel på detta har tidigare icke-återvinningsbara tvärbundna polyetenrör (PEX) för första gången producerats med hjälp av Wastewises pyrolys-teknologi baserad på kemiskt återvunnet PEX-avfall som råmaterial. Företagets partners i projektet inkluderar Neste som raffinör av pyrolysolja, Borealis som tillverkare av återvunnen plast och Uponor som tillverkare av PEX-rör.

”Utmaningarna som hänför sig till plastavfall har på senare år fått stor uppmärksamhet och också i Finland finns ett behov att ytterligare höja plastens återvinningsgrad. Lösningen på plastutmaningen ligger i olika åtgärder i utöver utsläppsminskningarna lägger slagkraftskriterierna som styr Klimatfondens finansieringsverksamhet också vikt vid effekterna som hänför sig till cirkulär ekonomi. Wastewise är en inhemsk föregångare i fråga om kemisk återvinning av plast och vi är glada att kunna påskynda deras expansionsinvesteringsprogram”, säger Klimatfondens Director, Investments, Toni Mikkonen.


Wastewises lösning:

Wastewise Group är i och med fusionen av Suomen Kiertoketju Oy och Wastewise Oy ett år 2022 uppstått företag som tagit fram egen teknologi för kemisk återvinning av plast och gummi. Bolaget har en verksam anläggning för kemisk återvinning i Nokia som man bygger ut samtidigt som man bygger nya återvinningsanläggningar i Finland.

Pyrolysoljan som Wastewise producerar i enlighet med det internationella hållbarhetscertifikatet ISCC Plus vidareförädlas av bolagets partner Neste huvudsakligen för att användas som råvara i nya plastpolymerer.

Utsläppsminskningen per ton inmatad plast i återvinningsprocessen är cirka 1,9 t CO2-ekv. Den årliga utsläppsminskningen i en pyrolysanläggning har beräknats till cirka 20 t CO2-ekv och utbyggnadens kumulativa utsläppningsminskningspotential under en period på tio år har beräknats till 0,4 Mt CO2-ekv. Utöver utsläppen av växthusgaser hamnar plastavfall på global nivå fortsättningsvis alltför ofta i naturen och vattendrag och orsakar så omfattande miljöproblem utöver de skadliga miljökonsekvenserna.

Investeringsprogrammets totala storlek är cirka 12 miljoner euro. Finansieringen av investeringen består av Klimatfondens 4,2 M€ i eget kapital lån, finansiering med eget kapital från Taaleri Sijoitus Oy samt ett antal inhemska privatpersoner och familjeägda investeringsbolag. Dessutom har ett investeringsstöd på 0,85 miljoner euro beviljats för utvidgningen av anläggningen i Nokia.

Klimatfondens kapitallån på 4,2 M€ utnyttjas för att bygga nya återvinningslinjer och så stärka den cirkulära ekonomin i fråga om svåråtervunna plaster. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.

Mer information:

Saara Mattero, Director, Communications and Sustainability, Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Kaisa Suvilampi, CEO, Wastewise Group Oy, tfn 050 525 4222, kaisa.suvilampi@wastewise.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Wastewise Group Oy är ett privatägt företag inom cirkulär ekonomi som erbjuder en ny innovativ lösning för återvinning av utmanande avfallsflöden från plastindustrin. Vi hjälper således plastindustrin i övergången från fossil ekonomi till cirkulär ekonomi! I centrum för bolagets verksamhet står en produktionsanläggning som representerar den pyrolysteknologi som företaget tagit fram, som kompletteras av dotterbolaget Wastewise Oy:s mekaniska förbearbetningsanläggning. Bolagets produktionsanläggningar ligger i Eco Industrial Parkissa (https://eco3.fi/en/) i Nokia.

Paula Laine avgår som vd för Klimatfonden
Två praktikanter inleder sitt arbete på Klimatfondens Investments