Klimatfonden börjar sin operation

Idag har Statens Utvecklingsbolaget Vake bytt till Klimatfonden Ab med en ändring av bolagsordningen. Ägaren har också gett företaget instruktioner och en ny styrelse och investeringsråd har utsetts till Klimatfonden. Här hittar du nyheter om den nya styrelsen och investeringsrådet med dess medlemmar.

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen. Instruktioner definierar klimatfondens roll, uppgift och finansiella verksamhet.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket – dvs. minska växthusgasutsläppen som värmer upp klimatet och öka klimatnyttan, dvs. potentialen för utsläppsminskning – genom att främja nya klimat- och digitaliseringslösningar. Fondens mål är utöver att minska växthusgasutsläppen också att effektivisera användningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden. Klimatfonden kan också finansiera digitaliseringsprojekt som ger samhälleliga fördelar.

Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden med statliga åtgärder deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet.

Klimatfondens primära investeringsobjekt är i skalning industriell skala, men bolaget kan också delta i olika offentliga plattformar, i gemensamma projekt mellan den privata och den offentliga sektorn, och grunda eller vara investerare i fonderna. Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansiering för privata och/eller offentliga aktörers projekt.

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.

Inom ramen för regler för statligt stöd kan Klimatfonden ta en högre risk i sina investeringsaktiviteter eller nöja sig med en lägre avkastning än privata investerare. I den mån detta kräver att instrument ska betraktas som EU-statligt stöd kommer företaget att utarbeta nödvändiga åtgärder (inklusive ett eventuellt statligt stödprogram) i samarbete med ministeriet. Bolaget beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds.

Klimatfondens roll som en del av statliga innovationsfinansiärer är att spela en särskilt sklanade roll mellan Business Finland och Tesi. Business Finland är en offentlig aktör som tillhandahåller innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland. Tesi är ett statsägt kapitalinvesteringsbolag som investerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag på marknadsvillkor tillsammans med privata investerare. Finnvera finansiär av grundande av små och medelstora företag, tillväxt och internationalisering samt storföretags export med olika instrument för lån och borgen.

Mer information

Saara Mattero, intressentgruppchef
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Styrelse och investeringsråd utsedd till Klimatfonden
Meny