Klimatfonden kompenserar sitt koldioxidavtryck 2021 med Soilfoods inhemska kolsänkor

Kärnan i Klimatfondens finansieringsverksamhet är att främja klimat- och miljölösningar för att hejda klimatförändringen och påskynda koldioxidsnålhet inom industrin. I enlighet med bolagets samhällsansvarsprogram beräknar och kompenserar Klimatfonden koldioxidavtrycket av sin egen verksamhet och till kompenseringsobjekt år 2021 valdes finländska Soilfood Oy:s kolkrediter. Soilfood tillverkar jordförbättringsfibrer för jordbruket.

De direkta miljökonsekvenserna av Klimatfondens egen verksamhet som finansieringsaktör hänför sig i första hand till lokalerna, energiförbrukningen och resandet. Klimatfonden strävar efter att minimera det fossila koldioxidavtrycket av sin egen verksamhet som år 2021 uppgick till 77 koldioxidekvivalentton. Koldioxidavtrycket sjönk i enlighet med Gaia Consulting GHG Protocol Corporate Standarden. År 2022 utvecklas beräkningen ytterligare att inbegripa utsläppen från finansieringsobjektsportföljen och bolagets externa due diligence-kostnader.

”Kärnan i Klimatfondens verksamhet är att främja helt nya lösningar så vi ville finna inhemsk teknologi som objekt för kompenseringen av vårt koldioxidavtryck. Nya projekt erbjuds i och med att marknaden utvecklas och i egenskap av Klimatfond hoppas vi för egen del kunna delta i att så också påskynda den inhemska kolsänkamarknadens utveckling”, berättar Saara Mattero, Director, Communications, på Klimatfonden.  

Klimatfonden kompenserade sina utsläpp med kolkrediter köpta via den inhemska marknadsplatsen Puro.earth och som objekt valdes cirkulärekonomibolaget Soilfood Oy:s kolsänkor. Soilfood förädlar jordförbättringsfibrerna av biflöden från skogsindustrin som i annat fall skulle bortskaffas genom förbränning och så frigöra kolet de innehåller tillbaka till atmosfären. Som jordförbättringsfiber, en del av kolet som fibrerna innehåller binds långvarigt i marken och bildar en kolsänka. För odlaren är fiberbehandlingen ett effektivt sätt att öka åkermarkens mullhalt, förbättra dess vatten- och näringsämnesbindningskapacitet och mikrobiologiska aktivitet. Jordförbättringsfibrerna som tjänar som återvunna gödselmedel minskar så också användningen av fossila gödselmedel.

Koldioxidavtrycket från Soilfoods produkter har beräknats och de uppkomna kolsänkorna granskats av externa experter. Försäljningsinkomsterna från kolsänkan delas mellan odlaren som använder jordförbättringsfibrerna, den industriella aktören som levererar råvaran och Soilfood som förädlar fibrerna och det förväntas i framtiden öka såväl efterfrågan på jordförbättringsfibrer som utbudet på biflöden.

Läs mer om:

Klimatfondens utsläppsberäkningar i bolagets samhällsansvarsrapport (s. 44)

Soilfood-lösningar på bolagets egen webbplats

Marknadsplatsen Puro.earth på webbplatsen

Mer information:

Saara Mattero, Director, Communications, tfn 0400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag som i sin verksamhet koncentrerar sig på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitalisering. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Klimatfondens investeringsteam stärks under vårens lopp
Ett år efter finansieringsbeslutet som gällde Solar Foods: fabriksanläggningen uppförs, målet att få soleinet ut på marknaden år 2023