Klimatfonden påskyndar digitaliseringen av matkedjan via DataSpace Europe

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på en miljon euro till DataSpace Europe som tar fram en dataförmedlingstjänst. DataSpace Europe som ägs av bland annat Cinia och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK vill göra det möjligt att enligt avtal sammanföra och dela data som jordbruket, livsmedelsindustrin, handeln och andra aktörer producerat. 

Jordbrukssektorn står för cirka en sjättedel av Finlands koldioxidavtryck. Digitaliseringen spelar en viktig roll som påskyndare av utsläppsminskningarna inom jordbruket. Utsläppen från jordbruket härstammar från många källor som det inte finns några enskilda teknologiska lösningar till.  

”Bemötandet av klimatförändringen kräver en ny fysisk, men också digital infrastruktur. DataSpace Europes dataförmedlingstjänst är ett exempel på sådana digitala färdigheter som krävs för att hållbarhetsutmaningarna ska kunna bemötas. DataSpace Europes lösning kan, om den lyckas, möjliggöra en omvälvning i matproduktionen som är större än vad storleken kunde antyda med tanke på såväl lågemission som produktivitet”, konstaterar verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden. 

Med hjälp av dataförmedlingstjänsten kan de aktörer inom matkedjan som erbjuder tjänster och forskning bygga upp tjänster och produkter som är riktade till såväl andra aktörer som konsumenter. Förmedlingstjänsten är en av de metoder med vilka man kan stöda uppkomsten av utsläppsminskningar inom jordbruket – till exempel med hjälp av exakt uträkning av livsmedlens koldioxidavtryck. Samtidigt kan man påskynda digitaliseringen inom sektorn och förbättra den spårbarhet som konsumenterna önskar.  

”Vi agerar på samma sätt som en teleoperatör och möjliggör så på överenskommet sätt lätt och tillförlitlig överföring av data mellan aktörer. Sammanföringen av data möjliggör för sin del uppkomsten av helt nya tjänster och innovationer. Klimatfondens finansiering hjälper oss att få tjänsten snabbare tillgänglig och så kan vi också snabbare möjliggöra uppkomsten av tjänster som ger utsläppsminskningar”, berättar verkställande direktör Kari Järvinen på DataSpace Europe. 


DataSpace Europes lösning

DataSpace Europe Oy som bildats år 2022 ägs av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Cinia Oy, JSK Kiinteistöt och Tikura Ventures. DataSpace Europe Oy kommer att lämna en sådan anmälan om inledande av datadelningsverksamhet, som avses i dataförvaltningsakten, till den behöriga myndigheten som preciseras senare.  

DataSpace Europe följer Europeiska kommissionens datastrategi och dataförvaltningsakt och har i sin verksamhet förbundit sig till att främja en rättvis dataekonomi. Informationen som delas via förmedlingstjänsten är tillgänglig enbart för dem som fått tillstånd till den och nyttan som informationen ger tillhör på överenskommet sätt alla parter och informationen bevaras inte hos DataSpace Europe. Bolaget bildar inte självt tjänsteprodukter, utan möjliggör informationsförmedling och möten mellan aktörer i branschen.  

Utsläppsminskningsmålet på 29 % inom jordbrukssektorn i Finland innebär på årsnivå en minskning på cirka 4,6 Mt CO2-ekv från den nuvarande årliga utsläppsnivån på 16 Mt CO2-ekv. DataSpace Europe är en av de indirekta metoder, med vilka man kan stöda uppkomsten av utsläppsminskningar inom den viktiga inhemska ansvarsfördelningssektorn. Det rör sig om indirekta utsläppsminskningar då bolagets teknologi möjliggör eller producerar tjänster för identifiering av utsläpp, men de slutliga utsläppsminskningarna beror på tjänsteproducentens kunders korrigerande åtgärder och inte direkt på det finansierade bolagets teknologi eller produkt.  

Datadelningen och framtagandet av nya metoder spelar en roll vid effektivering av produktionen och noggrannare mätning och information bidrar också till att utsläpp påvisas och utsläppsminskningsåtgärder inleds. Bland jordbrukarna skapar förmedlingstjänsten ramarna för att effektivera åkerareal såväl kvalitativt som kvantitativt och därmed till exempel att allt bättre beakta av naturens mångfald genom att utnyttja kontrolldata om bästa åkerpraxis i den egna odlingen. 

Dataförmedlingstjänsten inleds kring matkedjan, men samma system kan framöver utnyttjas också inom andra sektorer.  

Bolaget har samlat in finansiering på 3,3 M€. Klimatfondens kapitallån med vinstandel på 1M€ är marknadsmässigt prissatt. 


Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Kari Järvinen, Direktör, DataSpace Europe, tfn +358 40 8204 187, kari.jarvinen@dataspace.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

DataSpace Europe Oy är ett år 2022 bildat företag som planerar, bildar och upprätthåller datarymder och dataförmedlingstjänster för olika sektorer. DataSpace Europes första dataförmedlingstjänst Tritom sammanför aktörer inom matsektorn såsom jordbruket, livsmedelsindustrin och detaljhandeln på ett nytt sätt. 

Heidi Ahonen blir Senior Lead, Investments
Klimatfonden som exempel på offentlig påverkansinvestering i en fallstudie av Investor Agenda