Klimatfonden som exempel på offentlig påverkansinvestering i en fallstudie av Investor Agenda

The Investor Agenda är en koalition av sju internationella investerarnätverk vars mål är att påskynda övergången till en koldioxidneutral ekonomi. Nätverken som tillhör det är Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC), CDP, Ceres, Investor Group on Climate Change (IGCC), Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) och Principles for Responsible Investment (PRI) samt UNEP Finance Initiative som verkar under FN. Samarbetet syftar till att ta fram information om hur investerare bäst kan påverka kampen mot klimatförändringarna genom sin verksamhet. 

The Investor Agenda publicerar regelbundet fallstudier för att lyfta fram progressiva investerare inom klimatförändringsområdet. Av de fyra nya fallstudier som publiceras igår handlar en om Finlands Klimatfonden, som syftar till att särskilt illustrera offentliga finansiärers roll för att påskynda finansieringen och hur investerare kan mäta klimatpåverkan. 

I fallstudien framställs Klimatfonden som ett av sätten att uppnå Finlands koldioxidneutralitetsmål år 2035, och studien belyser admin och kriterier som styr Klimatfondens finansieringsverksamhet. Dessutom beskriver fallstudien företagets instrumentering och administrative struktur. 

Enligt uppskattningar kräver en begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5-gradersmålet ytterligare investeringar på upp till 3 500 miljarder dollar årligen utöver nuvarande åtaganden. I Finland beräknas motsvarande ytterligare investeringsbehov till 1–8 miljarder euro årligen utöver nuvarande åtaganden. Offentlig finansiering kan spela en betydande roll för att komplettera finansmarknaden, rikta in sig på och utnyttja klimatlösningar, särskilt i den mer riskfyllda uppskalningsfasen. Klimatfonden deltar gärna i att lyfta fram rollen som en effektorienterad offentlig finansiär som pådrivare av privata klimatsatsningar också i internationell forskning. 


Läs mer:

Climate Fund Case Study 

Mer information om The Investor Agenda 

Mer om behovet av investeringar i klimatåtgärder i de nordiska länderna och globalt: 

BCG rapport Nordic Net Zero – the Green Business Opportunity 

McKinsey rapport The net-zero transition  

Klimatfonden påskyndar digitaliseringen av matkedjan via DataSpace Europe
Klimatfonden beviljar 10 M€ till Norsepower som påskyndar utsläppsminskningarna inom sjöfarten