Klimatfondens år 2021: Finansieringsbeslut på 45,5 M€ för att påskynda övergången till grönt – objekten har en utsläppsminskningspotential på tiotals miljoner ton

Statens specialuppdragsbolag Klimatfonden beslöt år 2021 om finansiering till sju klimatlösningar och finansiering i form av kapitallån beviljades sammanlagt till ett belopp på 45,5 miljoner euro. Den teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen för objekten under en period på tio år är 186 Mt CO2-ekv, beaktande risknivån under 50 Mt CO2-ekv. Utöver att de potentiella finansieringsobjekten utökades präglades året 2021 av att personalen kraftigt ökade och att bolaget och dess administration utvecklades.

Klimatfondens finansieringsbeslut år 2021

Klimatfondens finansieringsverksamhet inleddes med sju finansieringsbeslut som sammanräknat belöpte sig till 45,5 miljoner euro. Under året söktes och analyserades också eventuella kommande finansieringsobjekt av vilka bolaget för närvarande har över 300 stycken.

Finansieringen inriktades på Solar Foods som tillverkar utsläppsnålt protein, Elstor som producerar utsläppsfri ånga och värme för industriella processer, Magsort som erbjuder en cirkulär ekonomilösning för stålindustrin, Betolar som erbjuder en digital plattform som möjliggör utsläppsminskningar inom betongindustrin, Aurelia Turbines som påskyndar övergången till väte inom industrin, P2X Solutions som tillverkar en produktionsanläggning för grönt väte och Joensuu Biocoals anläggning för torrefierad biomassa.

Om alla de sju finansieringsobjektens affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut, är den teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 186 miljoner koldioxidekvivalentton. I affärsverksamhetsplaner ingår ändå alltid en risk och då en stor del av utsläppsminskningspotentialen inriktas på två finansieringsobjekt blir den bedömning av utsläppsminskningspotentialen som beaktar risknivån något under 50 miljoner koldioxidekvivalentton.

Ett år av utökad personal och utvecklad administration

Med tanke på Klimatfondens egen verksamhet var 2021 också ett år av mångsidig administrativ utveckling och personalökning. I början av året 2021 hade bolaget 9 anställda och i mars 2022 var antalet anställda 18 och det antalet ökas ännu med tre senare under våren.

Bolagets styrelse godkände våren 2021 en strategi som inbegrep de centrala linjerna för verksamheten i avsikt att genomföra den förhållningsorder som ägaren meddelat. Bolagets besluts- och övervakningsmekanismer beskrevs i en utredning över administrations- och styrsystemet och utöver det utarbetades bland annat en Code of Conduct som styr bolagets etiska verksamhet, en anvisning om intern övervakning och riskhantering, anvisningar om ledningens och personalens jävighet jämte verksamhetsmodeller, en investeringspolicy och ett ansvarighetsprogram. Klimatfonden publicerade också sin första samhällsansvarsrapport för året 2021. Klimatfondens eget koldioxidavtryck år 2021 beräknades till 77 t CO2-ekv utan portfolioobjekt och due diligence-kostnader.

Klimatfondens investeringsråds första utvärdering genomfördes hösten 2021. Som central slutsats av utvärderingen konstaterades att Klimatfondens ramverk för styrning i princip är åskådligt och att det väl stöder olika förvaltningsområdens policymål. Bolagets strategi ansågs vara ett följdriktigt kontinuum på förhållningsordern och investeringskriterierna ansågs garantera att finansieringen inriktas på tyngdpunktsområden som påskyndar en övergång till digigrönt. Som slutresultat av utvärderingen konstaterades att Klimatfondens verksamhet har körts i gång enligt de förväntningar som uppställts under beredningen och för stora förändringar sågs för närvarande inte något behov.

Som ordförande i Klimatfonden Ab:s styrelse tjänade år 2021 verkställande direktör Perttu Puro och som vice ordförande understatssekreterare Petri Peltonen och som styrelseledamöter verkställande direktör Mirva Antila, Senior Programme Manager Kari Hämekoski, styrelseproffs Mammu Kaario, utvecklingsdirektör Juho Korpi och direktör Erja Turunen. Klimatfondens styrelse omvaldes under bolagsstämman 30.3.2022 också för året 2022. Verkställande direktör för klimatfonden är DI Paula Laine.

Ekonomiska nyckeltal

Resultatet av Klimatfondens räkenskapsperiod år 2021 var 38,3 miljoner euro, de finansiella intäkterna var 51,2 miljoner euro och bolagets balansräkning 31.12.2021 belöpte sig till 2,9 miljarder euro. Löner och arvoden utbetalades under året till ett belopp på 1,4 miljoner euro, varav verkställande direktörens lön var 252 000 euro och styrelsens månads- och mötesarvoden var 116 150 euro.

Bolaget äger en andel på 8,3 % av aktierna i Neste Abp. Egendomarnas marknadsvärde var i början av året 2021 cirka 3,8 miljarder euro och i slutet av året cirka 2,8 miljarder euro. Nedgången i marknadsvärdet beror på att kursen på Nestes aktie sjönk under året 2021.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden  

År 2022 fortsätter Klimatfonden beredningen och genomförandet av finansieringsbeslut, av vilka man hittills offentliggjort ett kapitallån på 3,4 M€ till Quantitative Heat Oy.

Kriget i Ukraina ökar osäkerheten för Klimatfondens såväl befintliga som kommande finansieringsobjekts del. Krisen påverkar bolaget också via kursrisken och kursutvecklingen hos Neste Abp:s aktie och därmed det gängse värdet på Klimatfondens egendom. Läget understryker samtidigt behovet att snabbt lösgöra sig från fossila bränslen, vilket går i samma banor som Klimatfondens uppgift.

Mer detaljerade uppgifter om bolagets år finns att tillgå i Klimatfondens samhällsansvarsrapport 2021 (sammandrag på svenska)

Klimatfondens Ab:s bokslut 2021 (på finska)

Utredning över administrations- och styrsystemet 2022 (på finska)

Bolagsstämmans föredragningsmaterial 2022 (på finska)


Som Klimatfondens uppgift har fastställts att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins övergång till koldioxidsnåla lösningar och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar påskyndandet av lösningar som ger betydande klimat- och miljövinster i industriell och kommersiell skala.

Bolagets finansieringsandel på 1-20 miljoner euro ska ha ett påvisbart mervärde för finansieringsobjekten – såsom genomförandet av projekten överhuvudtaget, snabbare eller i större omfattning än med hjälp av annan finansiering. Klimatfondens finansieringsobjekt väljs ut via kriterier där tyngdpunkten ligger på genomslagskraften.

Finansieringsbesluten år 2021

Bolag Verksamhet som finansieras Typ av instrument Eurobelopp
Solar Foods Demoanläggning i Finland Kapitallån, med bytesrätt 10 MEUR
Elstor Påskyndande av ibruktagandet av ett värmelager Kapitallån, med bytesrätt 4 MEUR
Magsort Finansiering av utrustningsinvesteringar Kapitallån, med en vinstandelskomponent 4,5 MEUR
Betolar Kommersialisering av en digital plattform Kapitallån, med räntepremie 7 MEUR
Aurelia Turbines Finansiering av driftskapitalet för sådana turbiner, som har en betydande utsläppsminskningspotential Kapitallån, med bytesrätt och ett hållbarhetsincitament 5 MEUR
P2X Behov av investering i den första anläggningen för produktion av grönt väte Kapitallån, med bytesrätt och ett hållbarhetsincitament 10 MEUR
Joensuu Biocoal Finansiering av den första demoanläggningen för produktion av torrefierad biomassa Kapitallån, med bytesrätt 5 MEUR

Mer information

Saara Mattero, kommunikationschef Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Klimatfondens finansiering till QHeat stöder finländsk kompetens i och med att den geotermiska värmeproduktionen utvecklas
Klimatfondens första samhällsansvarsrapport har offentliggjorts