Klimatfondens år 2022: finansieringsbeslut som gäller grön omställning för 79,9 M€ – objekten har en sammanräknad utsläppsminskningspotential på 101 miljoner ton

Under året 2022 tog Klimatfonden 11 finansieringsbeslut som sammanlagt belöpte sig till 79,9 miljoner euro. Finansieringsobjektens teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på 10 år är 101 Mt CO2-ekv*. 


Klimatfondens finansieringsbeslut år 2022 

 • Aeromon: Exaktare mätning av diffusa utsläpp. Ett kapitallån på 2,4 M€. 
 • DataSpace Europe: Dataförmedlingstjänst för matkedjan. Ett kapitallån på 1 M€.  
 • Finn Recycling: Återvinning av gjuterisand. Ett kapitallån på 8 M€. 
 • Hycamite: Demoanläggning för utsläppsfritt väte och industriellt kol. Ett kapitallån på 10 M€. 
 • Infrakit: Informationshanteringsservice som möjliggör utsläppsminskningar i infrastrukturprojekt. Ett kapitallån på 6 M€. 
 • Norsepower: Produktion av rotorsegel som påskyndar utsläppsminskningarna inom sjöfarten Ett kapitallån på 10 M€. 
 • QHeat: Medeldjupa värmebrunnar. Ett kapitallån på 3,3 M€. 
 • Kapitalfonden Taaleri Bioteollisuus I: Hållbara investeringar i bioindustri. Fondinvestering på 15 M€. 
 • Utöver dessa tog Klimatfonden tre ännu inte offentliggjorda finansieringsbeslut. 

”Det finns en tydlig och permanent efterfrågan på vår finansiering. I och med att investeringsmiljön blir allt mer utmanande har kundernas behov av finansiering från just Klimatfonden rentav ökat från en miljard till en nivå på cirka 1,5 miljarder euro. För att kunna svara på det har vårt finansieringsmål på årsnivå höjts till 130 miljoner euro från och med år 2023”, berättar verkställande direktör Paula Laine på Klimatfonden. 


Klimatfondens år 2022  

 • Verkställande direktör är Paula Laine. I styrelsens sammansättning har inte skett några förändringar, som ordförande fortsätter Perttu Puro. 
 • Antalet anställda på Klimatfonden vid årets utgång: 24  
 • Uppdateringar i strategin och kriterierna 
 • Koldioxidavtrycket av Klimatfondens egen verksamhet (scope 3 upstream): 99 t CO2-ekv 

Utöver finansieringsverksamheten koncentrerade sig Klimatfondens verksamhet på en utveckling av bolagets operativa verksamhet och ökning av finansieringsvolymen: kriterierna som styr finansieringsverksamheten förtydligades, instrumentationen och inriktningen av finansieringen preciserades och storleken på finansieringsandelen ökades till 4-40 miljoner euro. Rekryteringen och inskolningen av personal utgjorde också en viktig del av året 2022.“Den ökade osäkerheten i verksamhetsmiljön har för sin del betonat aktörers som Klimatfondens roll på marknaden. Med ändringarna vill vi svara på våra kunders finansieringsbehov ännu bättre”, förklarar ordföranden för Klimatfondens styrelse Perttu Puro 

En ny möjlighet att stärka bolagets verkningsfullhet erbjuder lagen om Klimatfonden som trädde i kraft i februari 2023. Lagen ger bolaget en möjlighet att utnyttja asymmetrisk instrumentation genom att godkänna en mindre avkastning eller en större risk på sin finansiering än privata finansiärer godkänner och så ytterligare påskynda klimatlösningar.  


Klimatfondens ekonomi och utvärderingar av verksamheten 

 • Årets resultat: 38,1 M€ 
 • Intäkter av innehav och placeringar: 53 M€  
  • Dividendintäkter från Neste Abp: 52,4 M€ 
  • Ränteintäkter av den operativa placeringsverksamheten: 0,4 M€ 
  • Ränteintäkter av likvida medel: 0,2 M€ 
 • Operativa kostnader: 5,1 M€ 
  • Personalkostnader: 2,6 M€ 
  • Beredning av finansieringsbeslut: 1,7 M€ 
  • Övriga operativa kostnader: 0,8 M€ 
 • Skatteavtryck: 11,2 M€ 
 • I och med fullmakten från statsrådet genomförde ägaren en kapitalisering på 200 M€ i december 2022. 
 • Balansräkningens värde 31.12.2022: 3,1 mrd. €  
  • Balansräkningen består huvudsakligen av en ägarandel på 8,3 % i Neste Abp (31.12.2022 var innehavets marknadsvärde cirka 2,75 miljarder euro). 

Bolagets likvida medel har placerats i bankkonton, kortfristiga tidsbundna depositioner och räntefonder. Vid utgången av år 2022 var räntefondernas orealiserade värdesänkning 298 701 euro, men i början av detta år har fondernas värde igen ökat  och är vid utgången av februari cirka 275 000 euro på plus. Vad Klimatfondens operativa placeringsverksamhets placeringar beträffar har inte konstaterats eller bokförts några värdesänkningar.  

Enligt investeringsrådets årliga utvärdering har Klimatfondens verksamhet inletts på eftersträvat sätt och de realiserade investeringarna följer till sina teman den uppgift som bolaget getts. Enligt den externa utvärderingen som arbets- och näringsministeriet  låtit göra hos KPMG har Klimatfonden intagit en ändamålsenlig ställning på finansieringsmarknaden och lyckats väl under sina två första verksamhetsår. Bolagets verksamhet har en tydlig samhällelig betydelse och finansieringsbesluten som fattats och projektflödet som bildats överensstämmer med Klimatfondens specialuppgift och målsättningar.  

Material 

Klimatfondens årsrapport 2022 finner du här (sammandrag på svenska) 

Material från bolagsstämman 21.2.2023 här (på finska) 

Klimatfondens finansieringsobjekt kan du bekanta dig med här (LINKKI) 

*Klimatfondens finansieringsobjekt år 2022 står sammanräknat för en teoretisk kumulativ utsläppsminskningspotential under en period på 10 år på 101 Mt CO2-ekv, om kundernas affärsverksamhetsplaner lyckas fullt ut. Bolagets hela finansieringsportföljs teoretiska sammanräknade kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på 10 år är 287 Mt CO2-ekv. Till att utsläppsminskningarna realiseras fullt ut hänför sig ändå betydande osäkerheter. 

Mer information 

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi 

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Klimatfonden har under sina två första år beviljat sammanlagt 125 miljoner euro till finländska företag som tar fram klimatlösningar
Sauli Miettinen har inlett sin tjänst på Klimatfonden som expert på utvärdering av genomslagskraften