Klimatfondens finansiering till QHeat stöder finländsk kompetens i och med att den geotermiska värmeproduktionen utvecklas

Klimatfondens kapitallån på 3,3 miljoner euro till Quantitative Heat Oy (QHeat) inriktar sig särskilt på anskaffning av nya och effektivare borriggar för borrning av medeldjupa energibrunnar. Med finansieringen kan man främja utvecklingen inom sektorn geotermisk värme och påskynda alternativa lösningar till förbränning inom sektorn fastigheters energi.

Geotermisk värmeproduktion är en bransch under utveckling som har stor potential inom klimatåtgärderna bland annat i främjandet av lågemissionslösningar för värmeproduktion, i utjämnandet av säsongvariationen inom energiproduktionen och i utvecklandet av regionala värmenätverk.

Geotermisk värme är en bra dellösning som ökar alternativen som inte bygger på förbränning vid övergång från utnyttjandet av fossila bränslen. Med hjälp av energibrunnar kan värme produceras energieffektivt utan förbränning. Medeldjupa energibrunnar kan också användas för kylning av fastigheter och de gör det möjligt att lagra energi och därmed svara på behovet att utjämna säsongvariationer.

QHeat är än så länge den enda finländska aktören som har kunnat realisera medeldjupa energibrunnar och lösningen lämpar sig särskilt för stora och tättbyggda fastighetsmassor, såsom höghusdominerade bostadsområden, köpcentra, sjukhus, flygplatser och industrianläggningar. Bolaget har också som mål att skapa regionala värmenätverk, i vilka byggnaderna och aktörerna som är knutna till nätverket kunde utbyta energi med varandra genom att stöda sig på medeldjupa energibrunnar.

”Decentraliserade lösningar behövs oundvikligen för att klimatförändringen ska kunna stoppas och via våra lösningar kan decentraliserade lösningar utnyttjas också inom värmeenergisektorn. Med hjälp av ny utrustning kan vi förkorta borrningstiden med upp till hälften, varvid investering i förnybar energi blir lönsamt också för våra kunder”, understryker verkställande direktör Erika Salmenvaara på QHeat.

”Inom branschen förekommer ännu tydliga risker till exempel i fråga om borrningsprocessens kostnadseffektivitet och därför är erhållandet av finansiering på marknadsvillkor utmanande för aktörerna i branschen. Bakom QHeats lösning ligger finländsk kompetens och samarbete. Vår finansiering kan bidra till uppkomsten av ett geotermiskt kluster i hemlandet och därmed också stärka dess exportpotential”, förklarar Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine om bakgrunden till finansieringsbeslutet.


QHeat-lösningen:

Med medeldjupa energibrunnar eftersträvas djupt ned i berggrunden bunden geotermisk energi som härstammar från jordens kärna. Medeldjupa energibrunnar kan utnyttjas förutom för uppvärmning också för kylning av fastigheter och för flexibel säsonglagring av energi för att lagra värme under jordytan. Värmen som lagras kan vara spillvärme från avfallsförbränning, kondensvatten från kylning eller processvärme.

Vid borrning utnyttjar QHeat pneumatisk hamringsteknologi som lämpar sig väl för den hårda marken i Finland. Pneumatisk hamring begränsas inte av djupet och tryckluften som används vid borrning förflyttar jordmassorna från borrhålet upp till markytan. En cirka 1,5 km djup brunn producerar uppvärmning eller nedkylning för cirka 10 000 – 15 000 kvadratmeter våningsyta och lämpar sig väl för ett tättbebyggt område, där värme ska produceras i stora mängder.

Bolaget har också som mål att möjliggöra uppkomst av regionala värmenätverk, där byggnaderna och aktörerna som knutits till nätverket stöder sig på medeldjupa energibrunnar och utbyter energi med varandra med hjälp av ett rörledningssystem. Via nätverken kunde man också lagra spillvärme som blivit över.  Borrningsarbetena och byggandet av närverket i det första projektet i Finnå i Esbo inleddes i december 2021.

Fördelen med en geotermisk energibrunn är förutsebara investeringskostnader till följd av lösningens långa drifttid och energieffektivitet vid drift. En medeldjup energibrunns kapacitet motsvarar cirka 30-40 vanliga 300 meter djupa energibrunnar.

En medeldjup energibrunn minskar utsläppen per år med uppskattningsvis 41 t CO2-ekv och den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år om bolagets affärsverksamhetsplaner lyckas är 115 kt CO2-ekv. Utsläppsminskningen inriktar sig på den sektor som fördelar bördan i Finland och man har beräknat att man med lösningen ersätter 85 % av fjärrvärmeproduktionen och 15 % av värmeproduktionen inom industrin. För fjärrvärmens del har i beräkningarna beaktats att kolneutralitetsmålen uppnåtts senast år 2030 och som jämförelseproduktion har använts de genomsnittliga sjunkande utsläppskoefficienterna för fjärrvärme.

Bolagets totalfinansieringsbehov är 7,7M€ och QHeat har samlat in bland annat finansiering i form av eget kapital på cirka 2M€ från privata investerare och ett lån på 1M€ från ägarna.

Klimatfondens kapitallån på 3,3M€ inriktar sig på borriggar som representerar ny teknologi som effektiverar det nuvarande borrandet. Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har med andra ord rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.


Mer information

Saara Mattero, kommunikationschef Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Erika Salmenvaara, verkställande direktör QHeat, tfn 0400 831 551, erika.salmenvaara@qheat.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

QHeat är ett startupföretag som specialiserat sig på geotermisk energi och som tagit fram ett nytt djupvärmesystem som följer QHeats nya koncept. Bolaget bildades våren 2018 och teknologin som bolaget tagit fram har skyddats och testats i samarbete med finländska sakkunniga och universitet. QHeat realiserade Finlands första geotermiska värmeanläggning i Skrakaby i Esbo 2019.

Klimatfonden får tre nya ledande experter
Klimatfondens år 2021: Finansieringsbeslut på 45,5 M€ för att påskynda övergången till grönt – objekten har en utsläppsminskningspotential på tiotals miljoner ton