Klimatfondens finansieringsobjekt Aeromon strävar efter en betydlig effektivering av mätningen av metanutsläppen och de diffusa utsläppen från industrin och deponier

Klimatfonden har beviljat ett kapitallån på 2,4 miljoner euro till finländska Aeromon Oy för skalning och utveckling av en lösning som strävar efter en allt exaktare mätning av diffusa utsläpp. Med hjälp av ett mätinstrument som fästs vid en obemannad luftfarkost kan man observera metanutsläpp och andra diffusa utsläpp så gott som i realtid. Det gör det möjligt att åtgärda skadliga läckor från industrin och deponier säkrare, exaktare och snabbare än på traditionella sätt.

Metanutsläppen från industrin och deponier utgör en betydande klimatutmaning i och med att de täcker hela 5 % av de globala utsläppen av växthusgaser. Merparten av de diffusa utsläppen beror på utvinning, transport, lagring och bearbetning av fossila bränslen. Diffusa utsläpp som är skadliga för klimatet och hälsan uppkommer i industrianläggningars processer till exempel från organiska föreningar som avdunstar via läckande ventiler. Också i fråga om avfallet som hamnat på deponier strävar man efter att minimera mängden skadliga växthusgaser som frigörs i atmosfären.

De diffusa utsläppen har ofta också betydande klimatkonsekvenser – metanet är till exempel en 28 gånger starkare växthusgas än koldioxiden.  Det finns också en hel del andra diffusa utsläpp, av vilka en del har miljökonsekvenser, en del indirekta miljökonsekvenser och en del till exempel skadliga konsekvenser med tanke på hälsan och miljön.

”Metanet är en växthusgas som är farligare för miljön än koldioxiden. Därför är det gott att metanet i utvecklandet av regleringen.

”Metan är en växthusgas som är farligare för miljön än koldioxid. Därför är det positivt att metanutsläppen erhåller mera uppmärksamhet genom reglering och teknologiska lösningar. Aeromons lösning hjälper att effektivt mäta metanutsläppen samt andra skadliga utsläpp och är ett utmärkt exempel på en digital lösning för bekämpningen av klimatförändringen,” förklarar Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine.

Nuförtiden bedöms de diffusa utsläppen i industrianläggningar ofta numeriskt eller med manuella underhållskontroller, under vilka man försöker identifiera läckor och bedöma storleken på dem. Med Aeromons lösning kan man lokalisera och bestämma mängden på utsläpp av ett otal gasformiga föreningar, mikropartiklar och buller. Resultaten bearbetas till en rapport, utgående från vilken kunderna får en övergripande uppfattning om de diffusa utsläppen och dessas källor och så förmår hindra att utsläpp uppkommer.

”Klimatfondens finansiering möjliggör betydande internationell skalning av Aeromons lösning. Med hjälp av finansieringen kan vi utveckla automationen av teknologin som utgör grunden för vår service och det är en förutsättning för en snabb expansion av affärsverksamheten”, berättar Aeromons verkställande direktör Maria Kuosa.


Aeromons lösningen

Aeromon som bildats år 2014 utvecklar mätningen av utsläpp som sprids luftvägen (Leak Detection and Repair – LDAR) och teknologi som möjliggör det och med vilken man kan lokalisera och mäta de diffusa utsläppen från industriella produktionsanläggningar och deponier så gott som i realtid. Bolaget har förmåga att mäta indirekta utsläpp av växthusgaser såsom metan och andra flyktiga organiska föreningar (Non-methane volatile organic compounds – NMVOC-föreningar), svavelväte, os och kväveoxider. Bolaget förmår också mäta andra utsläpp som är skadliga för miljön eller människan, såsom ammoniak, illaluktande svavelföreningar, mikropartiklar och buller.

Det rör sig om indirekta utsläppsminskningar då bolagets teknologi möjliggör identifiering av utsläpp, men de slutliga utsläppsminskningarna beror på bolagets kunders korrigerande åtgärder och inte direkt på det finansierade bolagets teknologi eller produkt. Utsläppsminskningspotentialen som Aeromon möjliggör har beräknats utgående från de genomsnittliga läckorna från deponier och bio- och naturgasanläggningar. Den teoretiska kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år beräknas till 2,3 MtCO2-ekv. Utsläppsminskningarna är indirekta och med andra ord beroende av de korrigerande åtgärder som kunderna vidtar utgående från den information som Aeromon tillhandahåller.

Bolagets verksamhet är EU-taxonomiduglig. Aeromons utvecklingsarbete sker i Finland och med hjälp av finansieringen stärks den inhemska teknologikompetensen.

Bolaget har under det senaste året samlat in finansiering på över 6 M€ för utveckling och skalning av verksamheten. Klimatfondens kapitallån utgör en del av en finansieringshelhet på 4,8 M€, av vilken 2,4 M€ samlats in från Vopak Ventures och de nuvarande delägarna.

Klimatfondens kapitallån på 2,4 M€ inriktas på skalning av rapporteringssystemet och utveckling av automationen. Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt marknadsvillkor och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.


Mer information

Saara Mattero, kommunikationschef, Klimatfonden, tfn 0400 114 777,  saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Maria Kuosa, Direktör, Aeromon, tfn 0400 775 408, maria.kuosa@aeromon.io

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Aeromon Oy utvecklar och producerar tjänster och teknologi för mätning av luftburna utsläpp för olika sektorer av industrin och myndigheterna. Företaget erbjuder sina kunder en visualiserad lägesbild av utsläppen i realtid, vilket möjliggör ett effektivare beslutsfattande som bygger på information och åtgärder i avsikt att minska luftburna utsläpp. Utnyttjande den marknadsledande teknologi som man utvecklat producerar Aeromon samtidigt information om flera objektparametrar, såsom olika gasformiga föreningar, mikropartiklar och buller. Aeromon bildades i Finland år 2014. Användningsändamålen för Aeromons modulära mätningsteknologi som utnyttjar obemannade luftfarkoster har kontinuerligt ökat bland kunder inom olje-, gas- och energiproduktionen, den kemiska industrin, processindustrin, sjöfarten och gruvindustrin. 

Klimatfondens första fondinvestering i Taaleris bioindustrifond
Tre praktikanter till Klimatfonden