Klimatfondens finansieringsobjekt Aurelia Turbines stöder övergången till väteindustri

Klimatfonden beslöt om att bevilja av ett kapitallån på 5 miljoner euro till Aurelia Turbines Oy för att påskynda ibruktagandet av effektivare industrigasturbiner. För första gången inkluderar Klimatfondens finansiering också separat hållbarhetsincitament.    

Vätet spelar en viktig roll i övergången till ett koldioxidsnålt samhälle och väteekonomin bygger på värdekedjan tillverkning, lagring, transport och utnyttjande av väte. Aurelia Turbines tillverkar allt effektivare gasturbiner för industrins behov, i vilka väte av olika grad flexibelt kan användas utöver andra energikällor. I och med att infrastrukturen inom industrin stegvis och olika vägar förnyas, ger Aurelias turbin ett stort värde i slutändan av vätets värdekedja och gör infrastrukturen inom industrin beredd på ett flexibelt ibruktagande av väte och andra utsläppssnåla bränslen.

Tack vare sin flexibilitet har Aurelias lösning mycket goda möjligheter att i ett tidigt stadium vara med och stöda infrastrukturen inom industrin bit för bit för beredskap på väteframtiden och stegvis i en mer miljövänlig riktning. Enligt uppskattningar är den kumulativa utsläppsminskningspotentialen av att turbinerna tas i bruk under en period på tio år ca 1,5 Mt CO2e.

Enligt Aurelia Turbines verkställande direktör Matti Malkamäki möjliggör Aurelias produkter en flexibel övergång från fossila bränslen till koldioxidsnåla lösningar: ”Kunden kan köpa en turbin av oss i dag och använda den till exempel med naturgas eller biogas. Samma turbin kan med mycket små ändringar utnyttja också väte som bränsle, då sådant blir tillgängligt. Vår teknologi tjänar som brobyggare mellan denna dag och morgondagen. Klimatfondens investering gör det möjligt för oss att snabbare bygga denna bro”.

Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine är glad över möjligheten att med finansiering av bolaget kunna påskynda ett bredare ibruktagande av Aurelia Turbines lösningar för veteframtiden: ”För första gången inkluderar vår finansiering nu också ett i lånevillkoren ingående separat hållbarhetsincitament, med hjälp av vilket vi vill uppmuntra Aurelia Turbines att ytterligare öka vätets och andra utsläppsminskande lösningars andel av företagets omsättning.”


Aurelia Turbines -lösningen:

Aurelia Turbines är ett år 2013 bildat bolag som tillverkar gasturbiner i liten storleksklass för industrins behov. Som bränsle i turbinerna kan utöver andra energikällor användas väte av olika grad och tack vara sin bränsleflexibilitet och sitt relativt konkurrenskraftiga pris utgör Aurelias lösning ett bra alternativ som stöder industrins stegvisa övergång till väteekonomi.

Lösningen är förknippad med en betydande utsläppsminskningspotential: den kumulativa utsläppsminkningspotentialen under en period på tio år är ca 1,5 Mt CO2e. Lösningen kunde också spela en större roll än vad storleken antyder särskilt i främsta linjen av utnyttjandet av väte och så påskynda väteinfrastrukturens utveckling,

Klimatfondens finansiering bidrar till att påskynda att utsläppsminskningarna uppnås och stöder för sin del utvecklingen av ett finländskt vätekluster. Finansieringen på 5M€ inriktas på finansiering av driftskapitalet för sådana turbiner, som har en betydande utsläppsminskningspotential.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. Utöver det har för finansieringsavtalet underhandlats om en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament och Klimatfonden har således rätt att konvertera lånet till en ägarandel av Aurelia Turbines Oy. Enligt hållbarhetsincitamentet är konversionsvillkoret desto fördelaktigare för Aurelia Turbines ju mer utsläppsminskningar som erhållits med Aurelias turbiner i slutet av lånetiden i förhållande till den förväntade grundnivån.


Mer information:

Saara Mattero, kommunikationschef Klimatfonden tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Matti Malkamäki, verkställande direktör Aurelia Turbines tfn 050 543 5260, matti.malkamaki@aureliaturbines.com

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Aurelia Turbines Oy utvecklar och tillverkar världens effektivaste små gasturbiner. Hittills har Aurelia utvecklat en ny 400 kWe gasturbin, Aurelia®A400. Aurelias teknik kan utnyttjas för många olika tillämpningar. Den lämpar sig till exempel för kommersiella och industriella slutanvändare som i sin process behöver såväl el som värme liksom också för dem som behöver ånga och/eller nedkylning. Aurelias system kan utnyttja förnybara och atypiska bränslen. Aurelia strävar efter att leverera de centrala komponenterna i sin teknologi till sina regionala partners på olika håll i världen som sätter ihop och säljer ett helt integrerat turbinsystem i form av en lokal produkt på sin egen marknad. Aurelia bildades år 2013. Bolagets huvudkontor ligger i Villmanstrand och man har också ett verksamhetsställe i Storbritannien.

Klimatfonden finansierar Betolars digitala marknadsplats som påskyndar utsläppsminskningarna inom betongindustrin
Klimatfondens finansieringsobjekt P2X Solutions påskyndar vätemarknaden i Finland
Meny