Klimatfondens finansieringsobjekt P2X Solutions påskyndar vätemarknaden i Finland

Klimatfonden beslöt bevilja ett kapitallån på 10 miljoner euro till P2X Solutions Oy för byggande av en anläggning för produktion av grönt väte. I Klimatfondens kapitallån ingår ett separat extra utsläppsminskningsincitament.

Bekämpningen av klimatförändringen förutsätter en accelererande energiomvälvning, där väteekonomin spelar en viktig roll. Det gröna vätet som producerats med förnybar energi förväntas täcka en fjärdedel av det globala energibehovet senast år 2050. Efterfrågan på grönt väte förutspås öka på bred front på 2020-talet och en övergång till väteekonomi är inte möjlig utan en tillräcklig produktion av väte. P2X Solutions bygger en anläggning av industriell skala i Finland för produktion av grönt väte som av förnybar el med hjälp av vattenelektrolys tillverkar väte och av väte vidareförädlade syntetiska bränslen, såsom syntetiskt metan.

Om P2X:s skalningsplan realiseras som planerat är bolagets kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på tio år cirka 2,7 miljoner ton CO2e. Den årliga utsläppsminskningspotentialen för den första anläggningen på 20 MW för produktion av grönt väte som nu är föremål för Klimatfondens finansiering är cirka 35 ktCO2e. Om planen realiseras har den också en positiv inverkan på hur vätemarknaden utvecklas i Finland på allmän nivå, vilket håller Finland i jämn takt med den europeiska väteutvecklingen.

Väteekonomins finansieringsbehov är betydande i första stadiet av uppbyggandet av produktionen och infrastrukturen. Bakom P2X:s lösning står därför ett mycket brett finansieringsunderlag med såväl privat som offentlig finansiering. I igångkörningsstadiet eftersträvar bolaget en finansieringshelhet på cirka 70 M€.  Arbets- och näringsministeriet har beviljat bolaget 25,8 M€ i energistöd för byggandet av produktionsanläggningen och utöver det har P2X samlat in finansiering på 20 miljoner euro i form av eget kapital.

P2X Solutions verkställande direktör Herkko Plit prisar Klimatfondens beslut: ”Staten spelar en viktig roll i igångkörningen av väteekonomin i Finland. Klimatfondens kapitallån på 10 miljoner euro och arbets- och näringsministeriets energistöd på 25,8 miljoner euro som var en förutsättning för det är för oss en stark signal på statens tillit till vår verksamhet och viljan att uppnå en renare framtid. Den första anläggningen för produktion av grönt väte utgör ett viktigt steg i riktning mot minskade utsläpp och ett kolneutralt Finland.

Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine motiverar finansieringsbeslutet som får fart på väteekonomin. ”Det gröna vätet erbjuder ett utsläppsfritt alternativ i objekt där en elektrifiering är utmanande, såsom inom den tunga trafiken och industrin. P2X har lyckats samla in en trovärdig finansieringshelhet för igångkörning av sin produktionsverksamhet. I Klimatfondens finansieringsvillkor ingår ett separat hållbarhetsincitament, där ett konversionsvillkor belönar P2X allt enligt det hur mängderna producerat grönt väte ökar.”


P2X Solutions -lösningen:

P2X Solutions är ett år 2020 bildat bolag som har som mål att bli den första producenten och distributören av grönt väte i industriell skala för industrin och trafiken. Bolaget förbereder en anläggning av industriell skala för produktion av grönt väte. Produktionsanläggningen utnyttjar Power-to-X-teknologi där grönt väte tillverkas av förnybar el med hjälp av elektrolys. I bolagets första anläggning på 20 MW kan man producera väte för industrins behov och man har också som mål att öppna marknaden för användning av väte inom trafiken i Finland. Inom industrin kan det gröna vätet ersätta fossilt producerat grått väte och av vätet och tillvaratagen koldioxid från industrin kan också vidareförädlas syntetiska bränslen som ersätter fossila bränslen inom trafiken.

Lösningen bedöms vara förknippad med en kumulativ utsläppsminskningspotential på cirka 2,7 Mt CO2e under en period på tio år, av vilket den första produktionsanläggningens utsläppsminskning beräknas vara cirka 35 ktCO2e. Lösningens potential är betydande särskilt i den tunga trafikens energilösningar.   Projektet påskyndar uppkomsten av en vätemarknad i Finland och utvecklingen av nya vätelösningar i olika stadier av vätets värdekedja. Konkurrenskraftig vindkraft tillsammans med grönt väte ger Finland också nya exportmöjligheter på den europeiska energimarknaden.

Klimatfondens finansiering har enligt bolaget en direkt och betydande inverkan på hur utsläppsminskningar uppnås och en pådrivande inverkan på uppkomsten av marknaden för grönt väte i hela Finland. Klimatfondens finansiering på 10 M € inriktas på anläggningsinvesteringsbehoven hos den första anläggningen för produktion av grönt väte.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. I finansieringsavtalet ingår också en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament. Klimatfonden har rätt att delvis eller helt omvandla lånet till en ägarandel i P2X Solutions Oy. I villkoren för kapitallånet har inkluderats ett utsläppsminskningsincitament, enligt vilket uppnåendet av målen för väteproduktionen och en effektiv återvinning av spillvärmen som uppkommer i produktionen har en gynnsam inverkan på bolagets konversionsvillkor


Mer information:

Paula Laine, verkställande direktör Klimatfonden, tfn +358 40 535 9911, paula.laine@ilmastorahasto.fi

Herkko Plit, verkställande direktör P2X Solutions, tfn +358 50 4620788, herkko.plit@p2x.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

P2X Solutions är en finländsk föregångare inom grönt väte och Power-to-X-teknologi. Bolaget har som vision att producera grönt väte och vidareförädla det till syntetiska bränslen på ett kostnadseffektivt sätt. P2X Solutions pådriver uppkomsten av en vätemarkand på ett övergripande och innovativt sätt inom alla delområden av värdekedjan.

Klimatfondens finansieringsobjekt Aurelia Turbines stöder övergången till väteindustri
Klimatfondens Customer and Dealflow kompletteras med två erfarna experter på finansierings- och företagsverksamhet