Klimatfondens första fondinvestering i Taaleris bioindustrifond

Klimatfondens styrelse beslöt om en fondinvestering på högst 15 miljoner euro i Taaleris fond Bioindustri I som särskilt koncentrerar sig på utveckling av inhemsk bioekonomi och cirkulär ekonomi.  Klimatfonden investerar 10 miljoner euro i fonden i juni 2022. Klimatfonden gör en annan investering på 5 miljoner euro, om fonden uppnår en sammanlagd storlek på 100 miljoner euro.

Taaleris fond Bioindustri I stöder bioindustrins utveckling huvudsakligen i Finland och fondens preliminära fokus ligger på organiska gödselmedel, återvinningsteknologier, metallåtervinning, alternativa textiler och fibrer, biobaserade material och geotermisk energiproduktion. Investeringar i nya anläggningar och utbyggnadsinvesteringar minskar användningen av fossila bränslen och icke förnybara och jungfruliga råvaror.

”Vår bioindustrifond är den första kapitalfonden i Europa som koncentrerade sig enbart på bioindustriprojekt. Fonden är också en av de första kapitalfonderna i Finland som klassificerats som mörkgröna dvs. som fonder som överensstämmer med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. Fonden gör enbart hållbara investeringar i sådana objekt, som till exempel i betydande grad främjar stävjandet av klimatförändringen”, berättar Taaleris Bioindustris direktör Tero Saarno.

I enlighet med sin strategi överväger Klimatfonden investering i särskilda investeringsfonder i sådana situationer, då en finansieringsfond som överensstämmer med Klimatfondens mål kommer ut på marknaden och som får genomslag då bolaget deltar till exempel tidigare eller i större omfattning. Sådana är till exempel särskilda investeringsfonder som löser en viss klimat- eller miljöutmaning och som har som primärt mål att uppnå omfattande utsläppsminskningar eller andra miljökonsekvenser. Klimatfondens finansiering sträcker sig till flera objekt via fonden. Klimatfonden kan också finansiera fondens finansieringsobjekt direkt vid behov.

”Klimatfondens deltagande i egenskap av ankarinvesterare bidrar till bildandet av fonden och så till bioindustrins utveckling i Finland. I egenskap av en mörkgrön fond ligger Taaleris fond mycket väl i linje med vår egen uppgift att bekämpa klimatförändringen och investeringsobjektens klimat- och miljökonsekvenser utvärderas omsorgsfullt i enlighet med våra tröskelvillkor”, konstaterar Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine.

Taaleris pressmeddelande på finska och engelska


Taaleris Bioindustrifond

Fonden administreras av Taaleri Pääomarahastot Oy som utgör en del av koncernen Taaleri. Taaleri koncentrerar sig på förnybar energi och andra alternativa investeringar. Kapitalfonderna man administrerar består främst av affärsverksamhet inom förnybar energi. bioindustri och fastigheter. I sina kapitalfonder och saminvesteringar har Taaleri administrativa tillgångar till ett värde av 2,32 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 120 personer. Bland annat Europeiska investeringsbanken, Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) och Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO har gjort investeringar i Taaleris kapitalfonder för förnybar energi.

Taaleris Bioindustrifond är en fond som klassificerats som mörkgrön och som överensstämmer med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, den s.k. SFDR-regleringen, och alla dess investeringsobjekt är med andra ord hållbara och främjar i betydlig grad till exempel stävjandet av klimatförändringen.

Bioindustrifonden har som mål att under en verksamhetstid på tio år göra 5-7 investeringar på cirka 10-25 miljoner euro i skalnings- och anläggningsinvesteringar av en sammanlagd storleksklass på 20-300 miljoner euro per projekt. Fondens preliminära fokus ligger på organiska gödselmedel, återvinningsteknologier, metallåtervinning, alternativa textiler och fibrer, biobaserade material och geotermisk energiproduktion.

Fondens exakta utsläppsminskningspotential beror på antalet gjorda investeringar och på investeringarnas fördelning på olika tyngdpunktsområden. Utsläppsminskningarna är indirekta och i stället förr via de åtgärder som Taaleri vidtar uppkommer minskningarna via de åtgärder som objektbolagen vidtar. Alla investeringar förväntas ändå medföra betydande utsläppsminskningar i jämförelse med alternativ som realiserats med sedvanliga metoder. Den preliminära utsläppsminskningspotentialen har utvärderats via fem exempelföretag, men fondens slutliga investeringsobjekt kan också avvika från exemplen. Den riktgivande utvärderade genomsnittliga årliga utsläppsminskningspotentialen är cirka 284 tCO2-ekv, vilket skulle leda till ett kumulativt utsläppsminskningsflöde på cirka 2,46 Mt CO2-ekv under en period på 10 år, om planerna lyckas. Utsläppsminskningarna inriktas i första hand på Finland och huvudsakligen på utsläppshandelssektorn, men också på ansvarsfördelningssektorn. Objekt kan också finnas i andra länder i Norden eller Europa.

Utöver utsläppsminskningarna har fonden också ett klart samband till Klimatfondens konsekvenskriterier produktivitets- och affärsverksamhetspotential och exportpotential.

Fondens målstorlek är 80 M€. Klimatfonden gör i sin roll som ankarinvesterare en investering i två delar på sammanlagt högst 15 M€ i kapitalfonden Taaleri Bioindustri I.  Under den första tillgångsinsamlingsperioden investerar Klimatfonden 10 M€ och om fonden uppnår totalförbindelser på 100 M€, investerar Klimatfonden vid en senare avslutning ännu 5 M€. Fondens första avslutning skedde i maj-juni 2022 och den slutliga avslutningen sker två år efter den första avslutningen.


Mer information

Saara Mattero, kommunikationschef Klimatfonden, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Tero Saarno, Direktör, Taaleri Bioteollisuus, tfn 050 373 1923, tero.saarno@taaleri.com 

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. 

Taaleri är ett nordiskt kapitalfondbolag som koncentrerar sig på förnybar energi och andra alternativa investeringar. Vi styr kapital till ekonomiskt lönsamma objekt som har en hållbar och positiv inverkan på miljön och samhället. I vår verksamhet kombinerar vi kompetens, sakkunnighet och företagsamhet med stark relevans. Vi undertecknade år 2010 FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI) och skrev år 2021 under initiativet Net Zero Asset Managers. Vi har som vision att vara en nordisk föregångare i alternativa investeringar där tyngdpunkten ligger på en hållbar utveckling. I sina kapitalfonder och saminvesteringar har Taaleri administrativa tillgångar till ett värde av 2,3 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 120 personer. Taaleri Oyj har noterats på Nasdaq i Helsingfors.

Ett år efter finansieringsbeslutet som gällde Solar Foods: fabriksanläggningen uppförs, målet att få soleinet ut på marknaden år 2023
Klimatfondens finansieringsobjekt Aeromon strävar efter en betydlig effektivering av mätningen av metanutsläppen och de diffusa utsläppen från industrin och deponier