Klimatfondens första samhällsansvarsrapport har offentliggjorts

Klimatfondens första samhällsansvarsrapport beskriver bolagets egen verksamhet och finansieringsverksamhet år 2021 och ansvarighetsprinciperna som styr bolagets verksamhet.

Klimatfonden har som uppgift att främja innovativa klimatlösningar – med en minskning av utsläppen av växthusgaser, ett effektivare utnyttjande av naturresurser och ett främjande av naturens mångfald som mål. Det första avsnittet i samhällsansvarsrapporten presenterar bolagets finansieringsverksamhet, finansieringsobjekt och projektflöde och ger en allmänbild av samhällsansvarsprinciperna i Klimatfondens finansieringsverksamhet.

Ansvarighetstemana utgör en väsentlig del av bolagets dagliga arbete och de ingår i varje anställds uppgifter. I rapporten ingår en översikt över Klimatfondens administration, styrningen av ansvarigheten i bolagets egen verksamhet och en rapport över bolagets miljö, personal- och ekonomiansvarighet år 2021.

Interaktionen med intressentgrupperna understryks särskilt i igångkörningsstadiet av bolagets verksamhet i avsikt att utveckla Klimatfondens genomslagskraft. Intressentgruppsarbete gjorde Klimatfonden trots det utmanande pandemiåret bland annat via evenemang, enkäter och direkt deltagande.

”Ansvarigheten och genomslagskraften utgör kärnan i Klimatfondens verksamhet – därför är det viktigt för oss att i rapporten presentera vår verksamhet i form av en mångsidig helhet via ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och ansvar för miljön. Mången fråga kvarstår att utveckla under de kommande åren, såsom sammanställningen av en enda integrerad årsrapport, men vi hoppas att våra intressentgrupper får en god allmän översikt över Klimatfondens verksamhet och finansieringsobjekt ur ansvarighetssynvinkeln”, berättar kommunikationsdirektör Saara Mattero.

Klimatfondens samhällsansvarsrapport år 2021 finner du här (hela rapporten tillgänglig på finska och ett svenskspråkigt sammandrag på sidan 4).

Mer information:

Saara Mattero, kommunikationschef, tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Klimatfondens år 2021: Finansieringsbeslut på 45,5 M€ för att påskynda övergången till grönt – objekten har en utsläppsminskningspotential på tiotals miljoner ton
Klimatfondens investeringsteam stärks under vårens lopp