Lagen om Klimatfonden godkändes i riksdagen

Den i augusti 2022 till riksdagen överlämnade propositionen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab godkändes onsdag den 1 februari i riksdagens plenum. Lagen går härefter vidare till republikens president för fastställande. Då lagen träder i kraft gör den det möjligt för Klimatfonden att bevilja finansiering som räknas som statligt stöd i avsikt att möjliggöra en allt större genomslagskraft för bolagets finansieringsverksamhet. 

Syftet med lagen om statens helägda aktiebolag Klimatfonden är att införa de centrala uppgifterna som linjerats upp i handlingsdirektivet, faktorerna som anknyter till bolagets förvaltning och bolagets tillbuds stående finansieringsinstrument i lag och reglera de rättsliga grunderna som beviljandet av statligt stöd förutsätter. Då statligt stöd beviljas är det enligt Finlands grundlag fråga om en offentlig förvaltningsuppgift och eftersom Klimatfonden är ett aktiebolag måste möjligheten att bevilja statligt stöd regleras med lag. 

Finansiering i form av statligt stöd i Klimatfondens verksamhet skulle inte innebära bidrag eller stöd, utan ett ibruktagande av asymmetriska finansieringsvillkor och bolaget kunde med andra ord i motiverade situationer godkänna en lägre avkastning än den marknadsmässiga eller ta en större risk än för närvarande och så effektivare och slagkraftigare åtgärda en identifierad marknadsbrist. Det skulle ytterligare effektivera Klimatfondens finansieringsverksamhet som lägger tyngdpunkten på genomslagskraften. 

Klimatfondens möjlighet att utnyttja asymmetrisk finansiering bidrar ytterligare till att förtydliga bolagets ställning som en del av statens innovationsfinansiärfält. Möjligheten att utnyttja statliga stöd beräknas understryka hur Klimatfonden avviker från finansieringsverksamhet som eftersträvar marknadsmässig avkastning och så ge bolagets verksamhet ett mervärde. 

Riksdagens ekonomiutskotts betänkande 

Riksdagens ekonomiutskott ansåg i sitt betänkande att regleringen är motiverad och nödvändig och förordade ett godkännande med en blygsam preciserande ändring.  

Enligt utskottets betänkande ligger Klimatfondens centrala mervärde i dess insats i bekämpandet av klimatförändringen och i påskyndandet av koldioxidsnålheten inom industrin. Den rådande energikrisen och -omställningen skapar betydande möjligheter för den finska exportindustrin som ändå samtidigt förutsätter stora investeringar i avsikt att ta fram och skala upp innovationer. 

Nästa steg 

Härefter går lagen, som lagts fram av regeringen, framåt för att bekräftas av republikens president. Om lagen blir godkänd, inleder Klimatfonden sitt egentliga arbete i avsikt att ta det asymmetriska finansieringsinstrumentet i bruk. Ibruktagandet av finansiering som räknas som statligt stöd förutsätter också ett godkännande från EU-kommissionen.

Länkar till dokument på riksdagens webbplats:

Utvärderingen av hur Klimatfondens verksamhet kommit i gång är färdig
Jobb på Klimatfonden: Claudia och Laura berättar om sin höst i påverkansinvesteringarnas värld