Klimatfondens finansieringsobjekt Magsort stöder materialeffektiviteten inom stålindustrin

Klimatfonden beslöt om att bevilja ett kapitallån på 4,5 miljoner euro till Magsort Oy:s cirkulära ekonomilösning för att utnyttja biflödena inom stålindustrin

Produktionen av stål och cement utgör mycket betydande utsläppskällor och därför tas också betydande steg inom industrins produktionsprocesser i avsikt att åstadkomma utsläppsminskningar. Med hjälp av cirkulär ekonomi är det möjligt att ytterligare effektivera klimatåtgärderna, då värdefulla råvaror kan tas tillvara ur stålslaggen från stålindustrin för att återvinnas.

Med Magsorts lösning kan man ta så gott som all metall ur stålslaggen tillvara, varefter slaggen i framtiden kanske ännu kan malas till cement. Genom att slaggen allt effektivare utnyttjas inom stålindustrin är lösningen också förknippad med såväl en betydande exportpotential som en mycket stor kumulativ utsläppsminskningspotential under nästa årtionde, rentav 7,5 MtCO2e.

”Genom att effektivera den globala cirkulära ekonomin kan man snabbt minska koldioxidutsläppen. Med hjälp av finansieringen från Klimatfonden kan vi betydligt påskynda vår kommersialiseringsprocess och så också främja en global cirkulär ekonomi”, beskriver Magsort Ab:s verkställande direktör Niklas Törnkvist den erhållna finansieringens betydelse för företaget. Samtidigt publicerade Magsort ett större finansieringspaket, där bolaget utöver Klimatfondslånet har tagit in 5,2 miljoner euro i eget kapital, från bl.a. Fortums startupaccelerator Valkea.

Klimatfondens verkställande direktör Paula Laine är glad över möjligheten att med finansiering av bolaget kunna påskynda ett bredare ibruktagande av Magsorts lösningen för större utsläppsminskningar: ”Alla våra finansieringsbeslut bygger på inverkningar som följer våra finansieringskriterier, utsläppsminskningspotentialen inbegripen. För första gången är vårt lån förknippat med en vinstandelskomponent, där vi axlar risken tillsammans med kunden och räntan som ska betalas utöver grundräntan på lånet är bunden till projektens lönsamhet.

Magsorts pressmeddelande

Valkeas pressmeddelande


Magsort-lösningen:

Med hjälp av Magsorts lösning kan metall avlägsnas från slaggen som uppkommer vid tillverkning av stål på ett lönsamt och miljövänligt sätt. Magsorts lösning bygger på ett effektivt krossverk och magnetteknologi och på grund av att processen är torr är det framöver möjligt att efter att metallen avlägsnats mala slaggen till cement. Med Magsorts lösning kan man ta så gott som all metall ur stålslaggen tillvara. Magsorts lösning kunde också utnyttjas för bearbetning av redan befintliga slaggmassor, varvid tidigare uppkomna biflöden kunde återvinnas som råvaror.

Lösningen är då bolagets planer blir veklighet förknippad med en mycket stor kumulativ utsläppsminskningspotential inom stålindustrin på 2020-talet, ca 7,5MtCO2e. Lösningen har också en betydande exportpotential eftersom lösningen är målriktad på den globala stålproduktionsmarknaden huvudsakligen utanför Finland. Klimatfondens finansiering har i första stadiet bedömts utgående från kolstållösningens affärsverksamhets- och utsläppspotential, men på längre sikt kan ett utnyttjande av lösningen vid tillverkning av cement ännu ge extra utsläppsminskningar på rentav miljoner ton utöver de bedömda.

Klimatfondens finansiering på 4,5M€ inriktas på en stärkning av driftskapitalet dvs. finansiering av investeringar i nya maskiner. Klimatfondens lån lyftas en enhet åt gången mot validering av objektspecifik utsläppsminskningspotential.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. Utöver basprissättningen av lånet Klimatfonden får en tilläggsränta kopplad till lönsamheten i projekten.


Mer information:

Saara Mattero, kommunikationschef Klimatfonden tfn 0400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Niklas Törnkvist, verkställande direktör Magsort tfn 050 514 9797, niklas.tornkvist@magsort.fi www.magsort.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Magsort är ett finskt tillväxtföretag inom cirkulär ekonomi som revolutionerar återvinningen av bottenaska och stålslagg och så betydligt bidrar till att minska koldioxidutsläppen globalt.

Jenni Muttonen utsågs till Klimatfondens Finance and Administration Manager
Klimatfonden finansierar Betolars digital plattform som påskyndar utsläppsminskningarna inom betongindustrin