Närmare om finansiering genom klimatfonden

Klimatfonden kan enligt handlingsdirektiven bevilja finansiering med eget och främmande kapital samt mellanfinansiering. Klimatfonden fokuserar på kapitallån som bolagets primära finansieringsinstrument. 

Klimatfondens finansieringsinstrument:

  • Kapitallån är Klimatfondens primära finansieringsinstrument. Dessutom kan man i vissa situationer överväga fondobjekt samt expansion i riktning mot instrument i främmande kapital.  
  • Bolaget behåller även möjligheten att vid behov använda sig av andra instrument som handlingsdirektiven tillåter. 

Klimatfonden beviljar inte understöd. 

Bolagets finansieringsandel är i regel 4–40 miljoner euro. Den nedre delen av intervallet lämpar sig särskilt för digitala objekt och den övre delen för anläggningsinvesteringar. Klimatfonden kan också delta i finansieringen med större belopp. Ifall Klimatfondens investering överstiger 20 M€, krävs beslut av det finanspolitiska ministerutskottet. Nedan finns det några exempel på våra typiska finansieringsobjekt. 

Klimatfonden deltar i finansieringhelheter marknadsvillkor i en minoritetseroll (max 50%). Klimatfonden förutsätter i utgångspunkt även att projekten har en betydande andel annan finansiering på marknadsvillkor (cirka 30 %) 

Klimatfondens finansieringsobjekt kan vara privata, offentligt ägda eller privatägda och offentligt samägda företag (s.k. PPP-objekt). 

Klimatfondens finansieringsandel ska erbjuda investeringshelheterna ett verifierbart mervärde, till exempel så att projekten och deras verkningar kan genomföras tidigare eller i större skala än utan deltagande från klimatfonden. 

Eftersom bolaget inte har tillgång till instrument som räknas som statligt stöd från EU, ska varje finansieringsbeslut uppfylla kriterierna för marknadsmässiga villkor. Verksamheten vid finansieringsobjekten ska på lång sikt vara minst självbärande och de ska ha en trovärdig plan för återbetalning av klimatfondens finansiering. 

Fondplacering är inte ett fokusområde i Klimatfondens verksamhet, och Klimatfonden deltar inte i fonder där Tesi eller Business Finland VC deltar som en av finansiärerna. Klimatfonden överväger att investera i fondobjekt till exempel i situationer där man på marknaden håller på att lansera ett nytt fondformat som är förenligt med Klimatfondens mål och där effekterna uppnås betydligt tidigare eller i betydligt större omfattning om Klimatfonden deltar eller inte förverkligas alls om Klimatfonden inte deltar. Exempel på sådana är specialplaceringsfonder som löser en viss klimat- och/eller miljöutmaning eller finansieringsbolag som har som primärt mål att uppnå mätbara utsläppsminskningar och/eller andra effekter på miljön. 

Om du inte hittar den information du söker på vår webbplats, kontakta vårt Customer and dealflow team via e-post.

Har du ett investeringsförslag till oss?

Instruktioner för att fylla i kontaktblankettet

Blankettet kan fyllas i på finska eller engelska. Den här länken leder till den engelska formen, formuläret på finska finns här.

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome-webbläsaren för att fylla i formuläret. Tyvärr kan du inte spara formuläret innan du skickar informationen. Fyll alla siffror som siffror ner till euron. Till exempel 1,5 miljoner euro i formatet 1 500 000.

Obligatoriska fält som ska fyllas är markerade med en asterisk. Du kan dock lägga till annan information om investeringsmålet och företaget i andra fält. Svara på frågorna med max. 100 ord per fråga. Om du vill kan du ladda upp en PDF-fil med mer tilläggsinformation (max 50 MB i storlek).