Närmare om finansiering genom klimatfonden

Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansiering. Vi beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds.

Klimatfonden fungerar i initialskedet huvudsakligen med två slags finansieringsinstrument:

  • kapitallån, samt
  • specialfonder och andra specialfinansieringsinstrument.

Klimatfonden kan också verka med andra instrument för finansiering i form av eget eller främmande kapital samt med mezzaninfinansiering.

Klimatfonden beviljar inte stöd eller understöd.

Bolagets finansieringsandel är 2–20 miljoner euro i finansieringskategorin kommersiell skalning och 1–10 miljoner euro i finansieringskategorin för möjliggörande av plattformar. Den nedre delen av intervallet lämpar sig särskilt för digitala objekt och den övre delen för anläggningsinvesteringar och fysiska plattformar. Klimatfonden kan också delta i finansieringen med större belopp. Ifall Klimatfondens investering överstiger 20 M€, krävs beslut av det finanspolitiska ministerutskottet. Nedan finns det några exempel på våra typiska finansieringsobjekt.

Klimatfonden tar en minoritetsroll (dvs. företagets finansieringsandel är mindre än 50% av finansieringsentitet), och det maximala beloppet för offentlig finansiering i finansieringsentitetet måste vara mindre än 70%.

Klimatfondens finansieringsobjekt kan vara privata, offentligt ägda eller privatägda och offentligt samägda företag (s.k. PPP-objekt).

Klimatfondens finansieringsandel ska erbjuda investeringshelheterna ett verifierbart mervärde, till exempel så att projekten och deras verkningar kan genomföras tidigare eller i större skala än utan deltagande från klimatfonden.

Eftersom bolaget när verksamheten inleds inte har tillgång till instrument som räknas som statligt stöd från EU, ska varje finansieringsbeslut uppfylla kriterierna för marknadsmässiga villkor. Verksamheten vid finansieringsobjekten ska på lång sikt vara minst självbärande och de ska ha en trovärdig plan för återbetalning av klimatfondens finansiering.

Fondplaceringar är inte tyngdpunkten i Klimatfondens verksamhet. Klimatfonden överväger att investera i specialplaceringsfonder eller att använda andra specialfinansieringsinstrument t.ex. i situationer där man på marknaden håller på att introducera t.ex. specialplaceringsfonder eller finansieringsbolag som löser en viss klimat- eller miljöutmaning och där verkningsfullheten förverkligas om Klimatfonden deltar betydligt tidigare eller i större utsträckning eller som inte alls förverkligas om inte Klimatfondens deltar.

Om du inte hittar den information du söker på vår webbplats, kontakta vårt Customer and dealflow team via e-post.

Har du ett investeringsförslag till oss?

Instruktioner för att fylla i kontaktblankettet

Blankettet kan fyllas i på finska eller engelska. Den här länken leder till den engelska formen, formuläret på finska finns här.

Vi rekommenderar att du använder Google Chrome-webbläsaren för att fylla i formuläret. Tyvärr kan du inte spara formuläret innan du skickar informationen. Fyll alla siffror som siffror ner till euron. Till exempel 1,5 miljoner euro i formatet 1 500 000.

Obligatoriska fält som ska fyllas är markerade med en asterisk. Du kan dock lägga till annan information om investeringsmålet och företaget i andra fält. Svara på frågorna med max. 100 ord per fråga. Om du vill kan du ladda upp en PDF-fil med mer tilläggsinformation (max 50 MB i storlek).

Meny