Aurelia Turbines

Grundat: 2013
Klimatfondens finansieringsbeslut: 12/2021
Finansieringsobjekt: finansieringen inriktas på finansiering av driftskapitalet för sådana turbiner, som har en betydande utsläppsminskningspotential
Finansiering: kapitallån på 5M€. I finansieringen ingår också en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament och Klimatfonden har således rätt att konvertera lånet till en ägarandel av Aurelia Turbines Oy. Enligt hållbarhetsincitamentet är konversionsvillkoret desto fördelaktigare för Aurelia Turbines ju mer utsläppsminskningar som erhållits med Aurelias turbiner i slutet av lånetiden i förhållande till den förväntade grundnivån.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: lösningen är förknippad med en betydande utsläppsminskningspotential, enligt bedömningar ca 1,4 Mt CO2-ekv under en period på tio år. Lösningen kunde också spela en större roll än vad storleken antyder särskilt i främsta linjen av utnyttjandet av väte och så påskynda utvecklingen av väteinfrastrukturen.

Vätets förväntade roll i utsläppsminskningarna är betydande och särskilt det utsläppsfritt producerade kolneutral vätet är en viktig lösning på vägen mot ett koldioxidsnålt samhälle. Väteekonomin bygger på hela värdekedjan tillverkning, lagring, transport och utnyttjande av väte.

Aurelia Turbines tillverkar allt effektivare gasturbiner för industrins behov, i vilka väte av olika grad flexibelt kan användas. I och med att infrastrukturen inom industrin stegvis och via olika vägar förnyas ger Aurelias turbin ett stort värde i slutändan av vätets värdekedja då fossila energikällor ersätts med väte. Tack vare sin flexibilitet och sitt relativt konkurrenskraftiga pris har lösningen mycket goda möjligheter att i ett tidigt stadium vara med och stöda infrastrukturen inom industrin bit för bit för beredskap på väteframtiden och stegvis i en mera miljövänlig riktning.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier i tre steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en trovärdig plan till livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Lösningen är förknippad med en betydande utsläppsminskningspotential: enligt bedömningar är den kumulativa utsläppsminkningspotentialen under en period på tio år ca 1,4 Mt CO2-ekv. Lösningen kunde också spela en större roll än vad storleken antyder särskilt i främsta linjen av utnyttjandet av väte och så påskynda utvecklingen av väteinfrastrukturen.

Klimatfondens finansiering bidrar till att påskynda att utsläppsminskningarna uppnås och stöder för sin del utvecklingen av ett finländskt vätekluster. Kapitallånet på 5 M€ inriktas på finansiering av driftskapitalet för sådana turbiner, som har en betydande utsläppsminskningspotential.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. Utöver det har för finansieringsavtalet underhandlats om en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament och Klimatfonden har således rätt att konvertera lånet till en ägarandel av Aurelia Turbines Oy. Enligt hållbarhetsincitamentet är konversionsvillkoret desto fördelaktigare för Aurelia Turbines ju mer utsläppsminskningar som erhållits med Aurelias turbiner i slutet av lånetiden i förhållande till den förväntade grundnivån.

Klimatfonden har reviderad sin effektbedömning genom att för första gången revidera årets 2021 finansieringsobjekts utsläppsminskningspo­tential under en period på 10 år.