Betolar

Grundat: 2016
Klimatfondens finansieringsbeslut: 11/2021
Finansieringsobjekt:finansieringen inriktas på kommersialisering av en digital plattform och att skala upp verksamheten som möjliggör utsläppsminskningar
Finansiering: kapitallån på 7M€. I lånet ingår en räntepremie.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: enligt beräkningar är lösningen förknippad med en betydande utsläppsminskningspotential då bolaget strävar efter att uppnå kumulativa koldioxidutsläppsminskningar på hela 150 Mt fram till år 2030. Minskningarna bygger på att jungfruliga råvaror ersätts med biflöden från industrin.

Produktionen av cement är en av de största utsläppskällorna inom mänsklig verksamhet som årligen orsakar cirka 7 % av de globala koldioxidutsläppen. Med hjälp av Betolars lösning kan betongtillverkarna ersätta cementen i betongproduktionen genom att utnyttja biflöden från industrin och det ger betydande utsläppsminskningar men bidrar också till att lösa avfallsproblemet på global nivå och spara jungfruliga naturresurser.

Nytt i Betolars lösning är att biflödena som ersätter cementen, de övriga råvarorna och recepten som förenar dessa förs in på en digital plattform. Plattformen möjliggör effektiv identifiering av potentiella bivägar som kan fungera som bindemedel och skapande av recept för att utnyttja dem.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier i tre steg. Tröskelvillkoren för finansieringen är en trovärdig plan på en åtminstone livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Bolaget strävar att uppnå kumulativa koldioxidutsläppsminskningar på hela 150 miljoner ton fram till år 2030. Utan affärsverksamhet som bedrivs med hjälp av en plattform som bygger på data och artificiell intelligens kunde man under samma tidsperiod uppnå en bråkdel av de kumulativa utsläppsminskningarna. För att målet ska uppnås förutsätts bland annat att bolaget utöver att utveckla och kommersialisera plattformen också lyckas i sin kommers- och produktutvecklingsplan.

Den betydande utsläppsminskningspotentialen i Betolars lösning bygger på att jungfruliga råvaror ersätts med redan befintliga biflöden inom industrin, varvid betongråvarornas utsläpp kunde minskas med hela 80 % jämfört med traditionella betongprodukter. I bindmedelslösningar används bland annat biflöden från metall-, gruv- och energiindustrin och en för varje enskilt biflöde separat skräddarsydd kemisk aktivator.

Klimatfondens kapitallån på 7 miljoner euro inriktas på utvecklingen av Betolars digitala plattformen och de tjänster som bygger på den. Den digitala plattformen möjliggör skalning av verksamheten och mer effektiv utnyttjande av bivägar som fungerar som råmaterial för cement, vilket skapar förutsättningar för betydande utsläppsminskningar. Lånet lyfts i tre omgångar allt efter som milstolparna som främjar utvecklingen och kommersialiseringen av plattformen nås. Klimatfondens kapitallån har prissatts med ränta på marknadsvillkor i enlighet med EU:s räntereferenstabell och i räntan ingår en räntepremie.

Uppdaterad 31.5.2023