Elstor

Grundat: 2017
Klimatfondens finansieringsbeslut: 5/2021
Finansieringsobjekt: påskyndande av införande av värmelager
Finansiering: Högst 4 miljoner euro i kapitallån. Dessutom konverteringsrätt till ägarandel.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: lösningens marknadspotential i Finland motsvarar en utsläppsminskning på upp till en halv miljon ton, vilket är cirka 1 % av Finlands totala utsläpp. Potentialen för utsläppsminskning per enhet beror på det bränsle som ersätts och på den el som används. Den genomsnittliga årliga potentiella utsläppsminskningen per enhet är ca 300–500 ton CO2.

Elektrifieringen av industrin samt införandet av koldioxidsnåla lösningar och former för energiproduktion är de första stegen i en koldioxidneutral riktning. Elektrifieringen och övergången till förnybar energi lyfts ofta fram som de viktigaste klimatåtgärderna. Produktionen av förnybar energi förutsätter dock lagring av energi, och där el kan produceras utsläppsfritt produceras den värme och ånga som industrin kräver ofta fortfarande med fossila bränslen.

Elstor har utvecklat en lösning som omvandlar el till ånga eller värme, som vid behov kan lagras och frigöras för användning i kundens processer. Värmelagret minskar koldioxidutsläppen från industrins produktion av ånga och värme, eftersom det ersätter t.ex. förbränning av olja, naturgas och gasol med el. Elstors lösning möjliggör lagring av el som värme eller ånga, vilket är särskilt viktigt t.ex. vid utnyttjandet av förnybar energi som producerats lokalt.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier på tre nivåer. Som tröskelvillkor för finansieringen är åtminstone en självbärande affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten samt överensstämmelse med de sex miljömålen i EU:s förordning om hållbar finansiering, den så kallade ”do no significant harm”-principen. Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra konsekvenser, såsom affärspotential.

I Elstors värmelager kombineras den elektrifiering som är viktig för industrins koldioxidneutralitet samt lagringen av förnybar energi. Elstors marknadspotential i Finland motsvarar rentav en potentiell utsläppsminskning på cirka en halv miljon ton, vilket är cirka 1 % av Finlands totala utsläpp. Med hjälp av Klimatfondens finansiering kan Elstors teknik som producerar utsläppsminskningar särskilt för små och medelstora företag införas snabbare än utan finansiering från Klimatfonden.

Utöver utsläppsminskningarna har Elstor-finansieringsbeslutet affärspotential för aktörer som är registrerade i Finland bl.a. i form av förmånligare värme eller ånga. Lösningen har också en betydande exportpotential, eftersom ett motsvarande behov finns också globalt sett.

Finansieringen från Klimatfondens är ett kapitallån på högst 4 miljoner euro för finansiering av Elstors investeringar i rörelsekapital under de följande två åren. Lånet från Klimatfonden kan lyftas en enhet åt gången och ett villkor för finansieringsandelen för varje anordning är bl.a. verifiering av utsläppsminskningen per container och säkerställande av annan finansiering (minst 50 %).