Infrakit

Grundat: 2010 
Kilmatfondens finansieringsbeslut: 12/2022 
Finansieringsobjekt: utveckling av programvaror och kommersialisering av hållbarhetsfunktioner som effektiverar utsläppsminskningarna inom infrabyggandet
Finansiering: 6 M€ kapitallån med en konversionsrätt   
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: Utsläppsminskningarnas storleksklass för ett infrabyggnadsprojekt del är cirka 0,6 kt CO₂-ekv. Om affärsverksamhetsplanen lyckas vore den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 2,8 Mt CO₂-ekv. 

Med infrabyggande avses till exempel byggande av trafikleder, trafikcenters och byggen inom energisektorn och industrin. Utsläppen inom sektorn är i Finland årligen cirka 1,4 Mt CO₂-ekv, av vilket cirka 55 % orsakas av förbrukningen av bränslen för arbetsmaskiner och fordon. 

Infrakit erbjuder informationshanteringsservice inom infraprojekt särskilt i avsikt att effektivera tidsåtgången och kostnaderna inom byggandet, som kan användas för att minska bränsleförbrukningen som används till exempel av maskiner i bygglplatser. Infrakits hållbarhetsfunktion, Klimatfondens finansieringsobjekt, kommer att erbjuda mer exakt information och verktyg till byggbolagen och infrastrukturägarna i Finland och utomlands i avsikt att effektivera utsläppsminskningarna. Servicen möjliggör bland annat utnyttjande av klimat- och miljöinformation och mätning och förutseende av utsläpp i användarnas verksamhet.    

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av en uppsättning kriterier som betonar genomslagskraft, mot vilka varje projekt som ansöker om finansiering från företaget utvärderas. Tröskelvillkoret för finansieringen är trovärdig plan för återbetalning av finansieringen, överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm, och att med Klimatfondens finansiering förverkligas projektet tidigare, i större utsträckning eller överhuvudtaget. När tröskelvillkoren är uppfyllda görs det slutliga urvalet utifrån effektmål, såsom potential för utsläppminskningar.   

I Infrakits utsläppsminskningar rör det sig om s.k. indirekta utsläppsminskningar. Bolagets teknologi möjliggör identifiering av utsläppen, men de slutliga utsläppsminskningarna beror på vilka åtgärder som bolagets kunder vidtar. Infrakits lösning som bygger på ledning genom information erbjuder verktyg för granskning av koldioxidavtrycket, uppföljning av realiserade utsläpp och optimering av utsläppen under realiseringen. Genom att utnyttja denna information kan Infrakits kunder minska utsläppen från infrabyggandet.  Genom att effektivera användningen och transporterna av arbetsmaskiner och material kan man uppnå utsläppsminskningar på uppskattningsvis 5 % på infrabyggplatser.  

Klimatfondens kapitallån med bytesrätt på högst 6 M€ inriktas på framtagning av funktioner som möjliggör utsläppsminskningar och på påskyndande av ibruktagandet av programvaran på internationell nivå. Räntan på Klimatfondens kapitallån är marknadsmässigt prissatt och i kapitallånet ingår också en konversionsrätt.