Joensuu Biocoal

Joensuu Biocoal

Grundat: 2020
Klimatfondens finansieringsbeslut: 12/2021
Finansieringsobjekt: byggande av en fabrik för torrefierad biomassa i industriell skala
Finansiering: Kapitallån på högst 5 miljoner euro. Kapitallån ingår också en konversionsrätt.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: beräknad utsläppsminskningspotential på sammanlagt 0,7 Mt CO2-ekv under en period på tio år.

Övergången från fossila till förnybara råvaror sker via mångahanda olika lösningar. Än så länge erbjuds mycket få alternativ att på kort eller medellång sikt ersätta stenkolen som råvara inom industrin och därför minskar till exempel utsläppen från stål- och cementindustrin långsammare än inom andra sektorer.

Joensuu Biocoal Oy planerar bygga den första anläggningen för produktion av torrefierad biomassa i industriell skala i Finland i avsikt att förädla biflöden från skogsindustrin för industrins bruk. Med träbaserade produkter kan man ersätta fossila råvaror i processerna och torrefierad biomassa kunde utgöra en fungera lösning på medellång sikt på vägen mot en kolneutral industri, vilket till exempel uppnås genom en gradvis övergång till användning av grönt väte.

Biomassan som anläggningen producerar används i första hand för att ersätta stenkolen som råvara i industrins processer, såsom vid tillverkning av metaller och cement. I framtiden kommer torrefierad biomassa ändå att användas för värdefullare ändamål som kolbindare, användningen vid jordförbättring och vid filtrering av dagvatten undersöks till exempel aktivt.

Anläggningen byggs på Savon Voimas el- och värmekraftverks tomt i Iiksenvaara. Ett villkor för Klimatfondens finansiering är att träråvaran skaffas av inhemskt hållbart certifierat trä och råvaran ska uppfylla kraven i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier med tre steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Projektet är förknippat med en väsentlig utsläppsminskningspotential och den uppskattade årliga utsläppsminskningspotentialen är 140 Kt CO2-ekv när anläggningen är i full drift. Den beräknade kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år för demoanläggningen i Joensuu utan eventuella framtida kolbindande produkter är 0,7 Mt CO2-ekv. Beräkningen av utsläppsminskningspotential kan i framtiden komma att påverkas av både referenspunkterna och behandlingen av biomassautsläpp.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts enligt EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har med andra ord rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. Klimatfondens kapitallån på 5 M€ inriktas på byggandet av anläggningslösningen i Joensuu och målet med projektet är ett påvisa att en anläggning för produktion av torrefierad biomassa fungerar i industriell skala. I Klimatfondens kapitallån ingår också en konversionsrätt med tanke på en eventuell ökning av bolagets värde.

Klimatfonden har reviderad sin effektbedömning genom att för första gången revidera årets 2021 finansieringsobjekts utsläppsminskningspo­tential under en period på 10 år.