Magsort

Bildat: 2014
Klimatfondens finansieringsbeslut: 11/2021
Finansieringsobjekt: finansieringen inriktas på en stärkning av driftskapitalet dvs. finansiering av investeringar i nya maskiner
Finansiering: kapitallån på 4,5M€. I finansieringen ingår också en vinstandelskomponent.
Huvudsaklig eftersträvad inverkan: enligt bedömningar är lösningen förknippad med en mycket stor kumulativ utsläppsminskningspotential inom stålindustrin på 2020-talet, ca 7,5MtCO2e. Lösningen har också en betydande exportpotential eftersom lösningen är målriktad på den globala stålproduktionsmarknaden huvudsakligen utanför Finland.

Produktionen av stål och cement är mycket betydande utsläppskällor inom mänsklig verksamhet. Stålindustrin tar redan många betydande steg i avsikt att minska sina utsläpp bland annat i det stadium då stålet produceras genom att ersätta kolet med väte. I industrins utsläppsminskningsåtgärder ingår också cirkulär ekonomi via materialeffektivitet: då man ännu kan ta värdefulla råvaror tillvara ur stålindustrins biflöden, effektiveras ytterligare den utsläppsminskningspotential som förbättrats i produktionsprocessen.

Med Magsorts lösning kan man ta så gott som all metall ur stålslaggen tillvara, varefter slaggen i framtiden kanske ännu kan malas till cement.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier med i steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en trovärdig plan för åtminstone en självbärande affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

Enligt bedömningar är lösningen förknippad med en mycket stor kumulativ utsläppsminskningspotential inom stålindustrin på 2020-talet, ca 7,5MtCO2e. Klimatfondens finansiering har i första stadiet bedömts utgående från kolstållösningens affärsverksamhets- och utsläppspotential, men på längre sikt kan ett utnyttjande av lösningen vid tillverkning av cement ännu ge extra utsläppsminskningar på rentav miljoner ton utöver de bedömda. Lösningen har också en betydande exportpotential.

Klimatfondens finansiering på 4,5M€ inriktas på en stärkning av driftskapitalet dvs. finansiering av investeringar i nya maskiner. Klimatfondens lån lyftas en enhet åt gången mot validering av maskinspecifik utsläppsminskningspotential.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. Utöver basprissättningen av lånet Klimatfonden får en tilläggsränta kopplad till lönsamheten i projekten.