P2X Solutions

Grundat: 2020
Klimatfondens finansieringsbeslut: 12/2021
Finansieringsobjekt: finansiering inriktas på anläggningsinvesteringsbehoven hos den första anläggningen för produktion av grönt väte
Finansiering: Kapitallån på 10M€. I Finansieringsavtalet ingår också en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament. Enligt hållbarhetsincitamentet har uppnåendet av målen för väteproduktionen och en effektiv återvinning av spillvärmen som uppkommer i produktionen en gynnsam inverkan på bolagets konversionsvillkor.
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: Enligt bolagets plan är den kumulativa utsläppsminskningspotentialen under en period på tio år cirka 2,7 miljoner ton CO2e, av vilket den första produktionsanläggningens årliga utsläppsminskning beräknas vara cirka 35kt CO2e. Om planen realiseras har den också en positiv inverkan på hur vätemarknaden utvecklas i Finland.

Bekämpningen av klimatförändringen förutsätter en accelererande energiomvälvning, där väteekonomin spelar en viktig roll. Det gröna vätet som producerats med förnybar energi förväntas täcka en fjärdedel av det globala energibehovet senast år 2050. Efterfrågan på grönt väte förutspås öka på bred front på 2020-talet och en övergång till väteekonomi är inte möjlig utan en tillräcklig produktion av väte. P2X Solutions bygger en anläggning av industriell skala i Finland för produktion av grönt väte som av förnybar el med hjälp av vattenelektrolys tillverkar väte och av väte vidareförädlade syntetiska bränslen, såsom syntetiskt metan.

Klimatfondens finansieringsbeslut styrs av kriterier med tre steg. Tröskelvillkoret för finansieringen är åtminstone en livsduglig affärsverksamhet, ett verifierbart mervärde för statens deltagande i finansieringshelheten och överensstämmelse med EU:s sex miljömålsättningar för en hållbar finansiering, den s.k. principen do no significant harm.  Utöver tröskelvillkoren eftersträvas utsläppsminskningar och andra inverkningar, såsom affärsverksamhetspotential.

P2X:s beräknade kumulativa utsläppsminskningspotential under en period på tio år är cirka 2,7 Mt CO2e om bolagets skalningsplan realiseras. Den årliga utsläppsminskningspotentialen för den första anläggningen på 20 MW för produktion av grönt väte som nu är föremål för Klimatfondens finansiering är cirka 35kt CO2e. Om planen realiseras har den också en positiv inverkan på hur vätemarknaden utvecklas i Finland på allmän nivå, vilket håller Finland i jämn takt med den europeiska väteutvecklingen.

Klimatfondens finansiering har enligt bolaget en direkt och betydande inverkan på hur utsläppsminskningar uppnås och en pådrivande inverkan på uppkomsten av marknaden för grönt väte i Hela Finland. Klimatfondens finansiering på 10 M € inriktas på anläggningsinvesteringsbehoven hos den första anläggningen för produktion av grönt väte.

Räntan på Klimatfondens kapitallån har prissatts i enlighet med EU:s räntereferenstabell och Klimatfonden har således rätt till ränta på marknadsvillkor på sitt kapitallån. I Finansieringsavtalet ingår också en konversionsrätt med ett hållbarhetsincitament. Klimatfonden har rätt att delvis eller helt omvandla lånet till en ägarandel i P2X Solutions Oy. I villkoren för kapitallånet har inkluderats ett utsläppsminskningsincitament, enligt vilket uppnåendet av målen för väteproduktionen och en effektiv återvinning av spillvärmen som uppkommer i produktionen har en gynnsam inverkan på bolagets konversionsvillkor.