Taaleri Bioindustrifond

Grundat: 2022
Kilmatfondens finansieringsbeslut: 5/2022
Finansieringsobjekt: fondinvestering i Taaleris fond Bioindustri I
Finansiering: investering i två delar på sammanlagt högst 15 M€
Den huvudsakliga eftersträvade effekten: finansiering via fonden bidrar till bioindustrins utveckling och minskar användningen av fossila bränslen, icke förnybara och jungfruliga råvaror förutom

Taaleris fond Bioindustri I stöder bioindustrins utveckling huvudsakligen i Finland och fondens preliminära fokus ligger på organiska gödselmedel, återvinningsteknologier, metallåtervinning, alternativa textiler och fibrer, biobaserade material och geotermisk energiproduktion. Investeringar i nya anläggningar och utbyggnadsinvesteringar minskar användningen av fossila bränslen och icke förnybara och jungfruliga råvaror.

Taaleris Bioindustrifond är en fond som klassificerats som mörkgrön och som överensstämmer med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, den s.k. SFDR-regleringen, och alla dess investeringsobjekt är med andra ord hållbara och främjar i betydlig grad till exempel stävjandet av klimatförändringen.

Fondens målstorlek är 80 M€. Klimatfonden gör i sin roll som ankarinvesterare en investering i två delar på sammanlagt högst 15 M€ i kapitalfonden Taaleri Bioindustri I.  Under den första tillgångsinsamlingsperioden investerar Klimatfonden 10 M€ och om fonden uppnår totalförbindelser på 100 M€, investerar Klimatfonden vid en senare avslutning ännu 5 M€.

I enlighet med sin strategi överväger Klimatfonden investering i särskilda investeringsfonder i sådana situationer, då en finansieringsfond som överensstämmer med Klimatfondens mål kommer ut på marknaden och som får genomslag då bolaget deltar till exempel tidigare eller i större omfattning. Sådana är till exempel särskilda investeringsfonder som löser en viss klimat- eller miljöutmaning och som har som primärt mål att uppnå omfattande utsläppsminskningar eller andra miljökonsekvenser.

Klimatfondens deltagande i egenskap av ankarinvesterare bidrar till bildandet av fonden och så till bioindustrins utveckling i Finland. Klimatfondens finansiering sträcker sig till flera objekt via fonden. Klimatfonden kan också finansiera fondens finansieringsobjekt direkt vid behov.

Fondens exakta utsläppsminskningspotential beror på antalet gjorda investeringar och på investeringarnas fördelning på olika tyngdpunktsområden. Utsläppsminskningarna är indirekta och i stället förr via de åtgärder som Taaleri vidtar uppkommer minskningarna via de åtgärder som objektbolagen vidtar. Alla investeringar förväntas ändå medföra betydande utsläppsminskningar i jämförelse med alternativ som realiserats med sedvanliga metoder. Den riktgivande utvärderade genomsnittliga årliga utsläppsminskningspotentialen är cirka 284 tCO2-ekv, vilket skulle leda till ett kumulativt utsläppsminskningsflöde på cirka 2,46 Mt CO2-ekv under en period på 10 år, om planerna lyckas. Utsläppsminskningarna inriktas i första hand på Finland och huvudsakligen på utsläppshandelssektorn, men också på ansvarsfördelningssektorn. Objekt kan också finnas i andra länder i Norden eller Europa.

Utöver utsläppsminskningarna har fonden också ett klart samband till Klimatfondens konsekvenskriterier produktivitets- och affärsverksamhetspotential och exportpotential.