Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s år 2020: Lansering av Klimatfonden Ab och beredskap för de första finansieringsbesluten

Under julen 2020 omvandlades Statens utvecklingsbolag Vake till Klimatfonden Ab genom en ändring av bolagsordningen. Ägaren gav företaget instruktioner och en ny styrelse och investeringsråd. Tidigare nyheter om lanseringen av Klimatfondens aktiviteter och utnämningar finns på vår webbsida.

Under den första delen av året har vi specificerat riktlinjerna för vilka företaget ska implementera instruktionerna som ägaren gav i december 2020. Förutom strategin för finansiell verksamhet, instrumentering och förfining av investeringsprocessen har vi fått vårt första finansieringsbeslut för slutförandefasen av avtalet. Vi förväntar oss att offentliggöra beslutet inom några veckor”, säger styrelsens ordförande Perttu Puro.

Bolagets föregående år 2020 fokuserade på att förbereda Klimatfondens framtida verksamhet samt möjliga finansieringsmål i linje med ägarens gradvis förfinade riktlinjer. När Vake omvandlades till Klimatfonden beslöt ägaren att överföra aktierna i Altia Abp, Nordic Morning Group Abp, Posti Group Abp och Vapo Oy direkt till staten. Klimatfonden behöll cirka 8,3% av Neste Abp:s aktier och efter att bolagets instruktioner preciserades ändrade man redovisningsprinciperna så att Nestes innehav överfördes från omsättningstillgångar till placeringar bland bestående aktiva i balansräkningen. Samtidigt valdes gängse värde som värderingsprincip för Nestes aktieinnehav i stället för aktiernas anskaffningskostnad som använts tidigare. Till följd av förändringen ökade det bokförda värdet på innehaven från ett överföringsvärde på cirka 1,5 miljarder euro till ett gängse värde på 3,8 miljarder euro.

”Klimatfondens verksamhet har börjat i snabb takt. Vi förbereder ett antal finansieringsbeslut, för vilka vår nuvarande medel på 87,5 miljoner euro skapar goda förutsättningar. En stark utgångspunkt och grunden för starten av den operativa verksamheten gavs av det förberedande arbete som genomfördes i Vake 2020 och särskilt projektflödet på 275 potentiella finansieringsprojekt som ackumulerats i företaget i slutet av 2020”, säger Paula Laine, VD av Klimatfonden.

Perttu Puro fortsätter som styrelse ordförande och Petri Peltonen som vice ordfförande. Mirva Antila, Kari Hämekoski, Mammu Kaario, Juho Korpi och Erja Turunen fortsätter som styrelsemedlemmar.

Länk till årsredovisningen för 2020 och finansiella rapporter

Mer information:

Saara Mattero, Intressentgruppschef, tfn +358 400 114 777 saara.mattero@ilmastorahasto.fi

 

Styrelse och investeringsråd utsedd till Klimatfonden
Klimatfondens första finansieringsobjekt Solar Foods siktar på betydande utsläppsminskningar inom livsmedelsproduktionen