Styrelse och investeringsråd utsedd till Klimatfonden

Arbets- och näringsministeriet har utsett Klimatfonden Ab ett styrelse och investeringsråd. Mandatperioden för klimatfondens styrelse och investeringsrådet börjar den 21 december 2020.

I enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen beslutar klimatfondens styrelse bl.a. om bolagets strategiska inriktning, verksamhetsmodell och bolagets investeringar. När bolagets finansieringsandel överstiger 20 miljoner euro kräver investeringsbeslutet också att det finanspolitiska ministerutskottet förordar förslaget.

Perttu Puro börjar som styrelsens ordförande och Petri Peltonen som vice ordförande.

De andra styrelseledamöter är:

  • Mirva Antila
  • Kari Hämekoski
  • Mammu Kaario
  • Juho Korpi
  • Erja Turunen

Klimatfondens investeringsråd, som består av representanter för de centrala ministerierna, har till uppgift att säkerställa att bolagets verksamhet är förenlig med statsrådets mål och beaktar utvecklingen i omvärlden. Investeringsrådet behandlar inte enskilda investerings- eller exitbeslut.

Ledamöter av klimatfondens investeringsråd för 2020-2022:

Arbets- och näringsministeriet
ledamot: Ilona Lundström
ersättare: Sampsa Nissinen

Statsrådets kansli: ägarstyrning
ledamot: Maija Strandberg
ersättare: Petri Vihervuori

Finansministeriet
ledamot: Ilari Varjus
ersättare: Johanna von Knorring

Miljöministeriet
ledamot: Juhani Damski
ersättare: Leena Ylä-Mononen

Kommunikationsministeriet
ledamot: Sanna Ruuskanen
ersättare: Atro Andersson

Mer information:

Saara Mattero, intressentgruppchef
0400 114 777
saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden börjar sin operation
Statens utvecklingsbolag Vake Ab:s år 2020: Lansering av Klimatfonden Ab och beredskap för de första finansieringsbesluten