Uppgift

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen.

Bolags mål

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, och därför strävar Europeiska unionen och Finland efter koldioxidneutralitet under de närmaste årtiondena genom att påskynda åtgärder som minskar på utsläppen och stärka kolsänkor som binder koldioxid.

I synnerhet de följande 10–15 åren är kritiska för att stoppa den globala uppvärmningen. Ambitiösa klimatmål kräver betydande investeringar från den offentliga och privata sektorn för att genomföra en grön och digital omställning. Internationella och nationella bestämmelser syftar till att göra klimatvänliga investeringar mer lockande, men det tar tid att genomföra dem fullt ut.

Finlands regering offentliggjorde vid sitt klimatmöte i februari 2020 att den ska grunda Klimatfonden på basis av Statens utvecklingsbolag Vake. Bolaget fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Klimatfonden kommer för sin del som en statlig åtgärd att påskynda de tilläggsinvesteringar som behövs för att uppnå målet om koldioxidneutralitet.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket – dvs. minska växthusgasutsläppen som värmer upp klimatet och öka klimatnyttan, dvs. potentialen för utsläppsminskning – genom att främja nya klimat- och digitaliseringslösningar. Bolags mål är utöver att minska växthusgasutsläppen också att effektivisera användningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket

I vad investerar klimatfonden?

För övergången till en koldioxidsnål ekonomi behövs tillräckliga satsningar t.ex. på att utveckla cirkulär ekonomi, lösningar för ren teknik och energieffektivitet. 

Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass, som har en betydande klimat- eller miljöpåverkan. Klimatfondens verksamhet styrs av kriterierna för finansiering, vars tröskelvillkor begränsar Klimatfondens verksamhet till finansiering av objekt som ekonomiskt är minst självbärande och där Klimatfondens finansieringsandel bidrar till att projektet genomförs tidigare eller i större skala än vad som vore fallet utan Klimatfondens finansiering. Som tröskelvillkor säkerställs även att objektet uppfyller minimikraven för miljömålen i EU:s förordning om hållbar finansiering. 

Om tröskelvillkoren uppfylls prioriterar och väljer Klimatfonden objekt utifrån deras effekter och följer upp hur effekterna förverkligas under finansieringen. Kriterierna för finansiering definierar utsläppsminskningar samt produktivitets- och affärspotential som centrala effektmål.

Klimatfondens finansieringsobjekt är uppskalning av en klimatlösning till industriell skala eller infrastruktur som möjliggör kommersialisering och uppskalning av en klimatlösning, påskyndning försäljningen av en befintlig klimatlösning och utveckling av en ny digital klimatlösning, en egenskap eller en dataplattform som genererar utsläppsminskningar. Cirka 65 procent av objekten som Klimatfonden finansieras anknyta till klimatförändringen och cirka 35 procent till digitaliseringen. 

Klimatfonden kan enligt handlingsdirektiven bevilja finansiering med eget och främmande kapital samt mellanfinansiering. Kapitallån nämns som ett naturligt verktyg i den första fasen. Klimatfonden kan enligt handlingsdirektiven vara grundare av eller investerare i fonder och i princip använda statsstöd i sina finansieringsinstrument. Finansiering som räknas som statsstöd kan dock beviljas först efter att man har stadgat om detta med en separat lag. Bolaget beviljar inte direkta understöd. Klimatfondens finansieringsandel är till maximalt 50 procent av finansieringshelheten och finansieringsandel är i regel 4 och 40 miljoner euro. Finansieringsvolymen är cirka 130 miljoner euro per år. 

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.