Uppgift

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen.

Mål och uppgift

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, och därför strävar Europeiska unionen och Finland efter koldioxidneutralitet under de närmaste årtiondena genom att påskynda åtgärder som minskar på utsläppen och stärka kolsänkor som binder koldioxid.

I synnerhet de följande 10–15 åren är kritiska för att stoppa den globala uppvärmningen. Ambitiösa klimatmål kräver betydande investeringar från den offentliga och privata sektorn för att genomföra en grön och digital omställning. Internationella och nationella bestämmelser syftar till att göra klimatvänliga investeringar mer lockande, men det tar tid att genomföra dem fullt ut.

Finlands regering offentliggjorde vid sitt klimatmöte i februari 2020 att den ska grunda Klimatfonden på basis av Statens utvecklingsbolag Vake. Fonden fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Klimatfonden kommer för sin del som en statlig åtgärd att påskynda de tilläggsinvesteringar som behövs för att uppnå målet om koldioxidneutralitet.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket – dvs. minska växthusgasutsläppen som värmer upp klimatet och öka klimatnyttan, dvs. potentialen för utsläppsminskning – genom att främja nya klimat- och digitaliseringslösningar. Fondens mål är utöver att minska växthusgasutsläppen också att effektivisera användningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket

I vad investerar klimatfonden?

För övergången till en koldioxidsnål ekonomi behövs tillräckliga satsningar t.ex. på att utveckla cirkulär ekonomi, lösningar för ren teknik och energieffektivitet.

Av de objekt som finansieras av klimatfonden Ilmastorahasto hänför sig ca 65 % till klimatförändringen och ca 35 % till den digitalisering som möjliggör den. I inledningsskedet av klimatfondens verksamhet begränsas verksamheten i anslutning till digitaliseringen till att gälla kommersiell skalning av digitala klimatlösningar eller digitala plattformar som möjliggör utsläppsminskningar.

Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden med statliga åtgärder deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet.

Klimatfondens primära finansieringsobjekt är kommersiell skalning av klimatlösningar: verifiering av ny teknik eller affärsmodell som utnyttjar den första gången i kommersiell eller industriell skala. Bolagets andra finansieringskategori utgörs av fysiska eller digitala plattformar som möjliggör utsläppsminskningar.

Klimatfonden kan i inledningsskedet av sin verksamhet bevilja kapitallån eller verka via specialplaceringsfonder och andra specialfinansieringsinstrument. Bolaget beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds. När verksamheten inleds uppgår bolagets finansieringsandel till 1–20 miljoner euro beroende på finansieringskategori och finansieringsobjekt. Finansieringsvolymen är cirka 80 miljoner euro per år.

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.

Investeringsprocessen och beslutsfattandet

Via blanketten på webbplatsen kan du lämna basuppgifter om investeringsobjektet som du önskar att klimatfonden ska delta i. För klimatfondens deltagande har det skapats kriterier med tre steg. Mot bakgrund av kriterierna bedöms varje investeringsförslag utifrån de uppgifter och intervjuer som den som är intresserad av finansieringen lämnat.

Klimatfondens styrelse fattar beslut om finansiering av ett bolag. Klimatfondens operativa team bereder investeringsförslagen för styrelsen tillsammans med sökanden och eventuella externa bedömare. När bolagets finansieringsandel överstiger 20 miljoner euro kräver investeringsbeslutet också att det finanspolitiska ministerutskottet förordar förslaget.

Närmare anvisningar och beskrivningar av klimatfondens investeringsprocess och beslutsfattande finns i avsnittet. “Intresserad av finansiering?”

Meny