Uppgift

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålhet inom industrin och främja digitaliseringen.

Mål och uppgift

Klimatförändringen är vår tids största utmaning, och därför strävar Europeiska unionen och Finland efter koldioxidneutralitet under de närmaste årtiondena genom att påskynda åtgärder som minskar på utsläppen och stärka kolsänkor som binder koldioxid.

I synnerhet de följande 10–15 åren är kritiska för att stoppa den globala uppvärmningen. Ambitiösa klimatmål kräver betydande investeringar från den offentliga och privata sektorn för att genomföra en grön och digital omställning. Internationella och nationella bestämmelser syftar till att göra klimatvänliga investeringar mer lockande, men det tar tid att genomföra dem fullt ut.

Finlands regering offentliggjorde vid sitt klimatmöte i februari 2020 att den ska grunda Klimatfonden på basis av Statens utvecklingsbolag Vake. Fonden fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins koldioxidsnålhet och främja digitaliseringen. Klimatfonden kommer för sin del som en statlig åtgärd att påskynda de tilläggsinvesteringar som behövs för att uppnå målet om koldioxidneutralitet.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket – dvs. minska växthusgasutsläppen som värmer upp klimatet och öka klimatnyttan, dvs. potentialen för utsläppsminskning – genom att främja nya klimat- och digitaliseringslösningar. Fondens mål är utöver att minska växthusgasutsläppen också att effektivisera användningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden. Klimatfonden kan också finansiera digitaliseringsprojekt som ger samhälleliga fördelar.

Klimatfondens uppgift är att minska koldioxidavtrycket och stärka kolhandavtrycket

I vad investerar klimatfonden?

För övergången till en koldioxidsnål ekonomi behövs tillräckliga satsningar t.ex. på att utveckla cirkulär ekonomi, lösningar för ren teknik och energieffektivitet. Utöver klimatobjekten kan bolaget också finansiera digitaliseringsprojekt som ger samhälleliga fördelar, förutsatt att de inte medför olägenheter för miljön. Vägledande är att av de objekt som bolaget finansierar ska ca 65 % ha samband med klimatförändringen och ca 35 % med digitaliseringen.

Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering. Om det inte kan påvisas något sådant tydligt mervärde av att klimatfonden med statliga åtgärder deltar i investeringen, placerar bolaget inte i objektet.

Klimatfondens primära investeringsobjekt är i skalning industriell skala. Bolaget kan också delta i olika offentliga plattformar som effektiviserar nyttjandet av data samt i gemensamma projekt mellan den privata och den offentliga sektorn. Klimatfonden kan också grunda eller vara investerare i fonderna.

Klimatfonden kan bevilja finansiering i form av eget och främmande kapital samt mezzaninfinansiering för privata och/eller offentliga aktörers projekt. Bolaget beviljar inte direkta understöd eller stöd i det skede då verksamheten inleds. Bolagets genomsnittliga finansieringsandel är 10–50 miljoner euro och fram till 2023 kan klimatfonden använda hundratals miljoner euro för sina investeringar.

I egenskap av statsägt specialuppgiftsbolag strävar klimatfonden efter att utföra sina uppgifter så effektivt som möjligt och uppnå samhälleliga effekter i stället för att maximera avkastningen av sin egen verksamhet. På lång sikt ska verksamheten hos de placeringar som bolaget gör och objekten för finansiering dock som helhet betraktat vara självbärande.

Investeringsprocessen och beslutsfattandet

Via blanketten på webbplatsen kan du lämna basuppgifter om investeringsobjektet som du önskar att klimatfonden ska delta i. För klimatfondens deltagande har det skapats kriterier med tre steg. Mot bakgrund av kriterierna bedöms varje investeringsförslag utifrån de uppgifter och intervjuer som den som är intresserad av finansieringen lämnat.

Klimatfondens styrelse fattar beslut om finansiering av ett bolag. Klimatfondens operativa team bereder investeringsförslagen för styrelsen tillsammans med sökanden och eventuella externa bedömare. När bolagets finansieringsandel överstiger 20 miljoner euro kräver investeringsbeslutet också att det finanspolitiska ministerutskottet förordar förslaget.

Närmare anvisningar och beskrivningar av klimatfondens investeringsprocess och beslutsfattande finns i avsnittet. ”Intresserad av finansiering?”

Meny