Utvärderingen av Klimatfonden 2023: verksamheten har stött en ren omställning inom industrin och bolagets specialuppgift är aktuell även framöver

Klimatfondens investeringsråd har avgett sin årliga utvärdering av bolagets verksamhet. Enligt utvärderingen har Klimatfonden på ett lyckat sätt befäst sin ställning på marknaden för finansiering av en grön omställning och enligt investeringsrådet föreligger ett behov av liknande finansiering även i fortsättningen, något som det är bra att beakta då ett nytt finansieringsbolag bereds.

Klimatfondens investeringsråd har som uppgift att säkerställa att synvinkeln på bolagets verksamhet är förvaltningsövergripande och att bolagets verksamhet är förenlig med den statliga ägarens målsättningar. Investeringsrådet har som syfte att öka Klimatfondens genomslagskraft och avger årligen till arbets- och näringsministeriet sin utvärdering som stöd för ägarstyrningen av bolaget.

Klimatfondens verksamhet har i praktiken stött en ren omställning inom industrin

Enligt investeringsrådets uppfattning har Klimatfondens verksamhet särskilt väl stött målet om en ren omställning inom industrin – med kopplingar till en förnyelse av näringsstrukturen, investeringar, företagande och sysselsättning. Omfattande indirekt samhällelig genomslagskraft kan skönjas i lösningar som stöder en utveckling inom vätesektorn, byggandet och rapporteringen och mätningen av utsläpp.

Klimatfondens senaste investeringsobjekt har som mål att med sina lösningar utöver att bekämpa klimatförändringen också främja mål som hänför sig till miljövänliga material och cirkulär ekonomi. Klimatfondens portfoliobolags lösningar är ofta sådana som internationellt kan utnyttjas på bred front, något som återspeglar Klimatfondens uppgift i stärkandet av det inhemska kolhandavtrycket.

Klimatfondens specialuppgift är fortsättningsvis aktuell

Klimatfonden har som uppgift att bekämpa klimatförändringen, påskynda industrins övergång till koldioxidsnåla lösningar och främja digitaliseringen som hänför sig till dem. Enligt investeringsrådets uppfattning är bolagets specialuppgift fortsättningsvis tidsenlig och ytterst aktuell beaktande målsättningarna i regeringsprogrammet, Finlands mål gällande kolneutralitet, den skärpta finansieringsmiljön och den internationella konkurrensen om investeringar i ren omställning.

Regeringsprogrammet understryker den roll som ren energi och industrins investeringar i avsikt att minska utsläppen spelar som hörnstenar för Finlands konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. I programmet ingår bland annat ambitiösa mål som gäller en våg av investeringar i ren omställning och ett utnyttjande av en ökad global efterfrågan på hållbara lösningar. Den cirkulära ekonomins och den biologiska mångfaldens roll understryks likaså i noteringarna i programmet. En realisering av målsättningarna i regeringsprogrammet förutsätter ofta att lösningar testas i form av pilotprojekt och lanseras på marknaden och i det kan Klimatfonden spela en central roll. Den växande offentliga FoU-finansieringen kräver framöver också en stark offentlig riskfördelning i avsikt att lansera framtagna lösningar på marknaden.

På ett behov av en sådan finansierare av ren omställning som Klimatfonden är visar också bolagets starka och växande projektflöde. Läget har under det gångna året understrukits i form av en försvårad finansieringsmiljö: den stagnerade kapitalplaceringsmarknaden och investerarnas försvagade risktagningsvilja på allmän nivå har upprätthållit ett behov för Klimatfondens instrumentation och konjunkturutjämnande finansiering.

Även framöver krävs finansiering i uppskalningsstadiet

Inom finansieringssektorn i Finland har Klimatfonden fått en tydlig roll som påskyndare av kommersialiseringen och uppskalningen i industriell skala av nya teknologier och affärsverksamhetsmodeller. Till dessa företags utvecklingsstadier hänför sig identifierade finansieringsbegränsningar och genom att påverka dem kan man påskynda den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen, förnyandet av näringslivet och allokeringen av investeringar till Finland. Investeringsrådet konstaterar också att det även framöver finns att behov av liknande finansiering och att detta är bra att beakta då en ny finansieringsbolagsstruktur bereds. Även framöver borde säkerställas tillräckliga tillgångar för investeringar i ren omställning så, att otillräcklig finansiering inte blir ett hinder för tillväxten i Finland.

Tack vare specialuppgiften och de påverkansorienterade finansieringskriterierna har Klimatfonden erhållit en särskild synpunkt och kompetens som hänför sig till finansieringen av ren omställning. Klimatfonden är också det enda dotterbolaget i vars uppgifter ingår att effektivera förbrukningen av naturresurser och främja den biologiska mångfalden. Den offentliga finansieringens genomslagskraft kunde förbättras genom att ta bedömningen av klimat- och miljökonsekvenserna och DNSH-principen på ännu bredare plan i bruk i det nya bolaget.

Investeringsrådets utvärdering av Klimatfonden 2023 (på finska)

Mer information:

Saara Mattero, Communications and Sustainability Director, Klimatfonden, tfn +358 400 114 777, saara.mattero@ilmastorahasto.fi

Klimatfonden Ab är ett statsägt specialuppgiftsbolag vars verksamhet fokuserar på att bekämpa klimatförändringen, påskynda koldioxidsnålheten inom industrin och främja digitaliseringen. Klimatfonden finansierar objekt av betydande storleksklass där bolagets finansieringsandel gör det möjligt att genomföra projektet överhuvudtaget, eller i större skala eller tidigare än med annan finansiering.

Träffa Klimatfondens experter på Slush 2023
Temaartikel: Cirkulär ekonomi som en förutsättning för ett hållbart samhälle