Tehtävä

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Yhtiön tavoitteet

Ilmastonmuutos on aikamme tärkein haaste, ja siksi Euroopan unioni ja Suomi pyrkivät hiilineutraaliuteen lähivuosikymmeninä nopeuttamalla päästövähennystoimia sekä vahvistamalla hiilidioksidia sitovia hiilinieluja. 

Erityisesti seuraavat 10–15 vuotta ovat kriittisiä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaativat huomattavia investointeja julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumiseksi. Kansainvälinen ja kansallinen sääntely pyrkivät tekemään ilmastoystävällisistä investoinneista houkuttelevampia, mutta niiden täysimääräinen toteutuminen vie aikaa. 

Suomen hallitus julkisti ilmastokokouksessaan helmikuussa 2020 perustavansa Ilmastorahaston Valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle. Yhtiö keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto on osaltaan valtiotoimena vauhdittamassa tarvittavia lisäinvestointeja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. 

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen – eli ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastohyötyjen eli päästövähennyspotentiaalin lisääminen – uusia ilmasto- ja digiratkaisuja edistämällä. Yhtiön tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 

Ilmastorahasto Oy:n toimiohje ja rahoituskriteerit 

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen

Mitä Ilmastorahasto rahoittaa?

Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen sekä energiatehokkuuden kehittämiseksi. 

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, joilla on huomattava ilmasto- tai ympäristövaikutus. Ilmastorahaston toimintaa ohjaavat rahoituskriteerit, joiden kynnysehtojen mukaan rahoituskohteilla on oltava uskottava suunnitelma rahoituksen takaisinmaksuun, ja Ilmastorahaston rahoitusosuus auttaa hanketta toteutumaan aikaisemmin tai laajemmassa mittakaavassa kuin ilman yhtiön rahoitusta. Ilmastorahaston rahoitus ei saa myöskään aiheuttaa merkittävää haittaa EU:n kestävän rahoituksen asetuksen mukaisille ympäristötavoitteille (do no significant harm-periaate).  

Kynnysehtojen täyttyessä Ilmastorahasto priorisoi ja valitsee kohteet niiden vaikutusten mukaisesti, sekä seuraa vaikutusten toteutumista rahoituksen aikana. Keskeiset vaikutustavoitteet ovat päästövähennyspotentiaali Suomessa ja maailmalla sekä tuottavuus- ja liiketoimintapotentiaali. 

Ilmastorahaston rahoituskohteina ovat ilmastoratkaisun skaalaus teolliseen mittakaavaan tai ilmastoratkaisujen kaupallistamista ja skaalausta mahdollistava infrastruktuuri, olemassa olevan ilmastoratkaisun myynnin vauhdittaminen, tai uuden digitaalisen ratkaisun, päästövähennyksiä tuottavan ominaisuuden tai data-alustan kehittäminen. Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja noin 35 % sitä mahdollistavaan digitalisaatioon. 

Toimiohjeen mukaan Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta. Pääomalaina mainitaan luontevaksi välineeksi ensivaiheessa. Ilmastorahasto voi toimiohjeen mukaan olla perustajana tai sijoittajana rahastoissa ja käyttää periaatteessa rahoitusinstrumenteissaan valtiontukea. Valtiontueksi laskettavan rahoituksen myöntäminen on kuitenkin mahdollista vasta sen jälkeen, kun asiasta on säädetty erillisellä lailla. Suoria avustuksia yhtiö ei myönnä. Ilmastorahaston rahoitusosuus on aina enintään 50 % kokonaisuudesta ja sen koko on tyypillisesti 4–40 miljoonaa euroa. Rahoitusvolyymi on noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. 

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.