Tehtävä

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Tavoitteet ja tehtävä

Ilmastonmuutos on aikamme tärkein haaste, ja siksi Euroopan unioni ja Suomi pyrkivät hiilineutraaliuteen lähivuosikymmeninä nopeuttamalla päästövähennystoimia sekä vahvistamalla hiilidioksidia sitovia hiilinieluja.

Erityisesti seuraavat 10–15 vuotta ovat kriittisiä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaativat huomattavia investointeja julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumiseksi. Kansainvälinen ja kansallinen sääntely pyrkivät tekemään ilmastoystävällisistä investoinneista houkuttelevampia, mutta niiden täysimääräinen toteutuminen vie aikaa.

Suomen hallitus julkisti ilmastokokouksessaan helmikuussa 2020 perustavansa Ilmastorahaston Valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle. Rahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto on osaltaan valtiotoimena vauhdittamassa tarvittavia lisäinvestointeja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen – eli ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastohyötyjen eli päästövähennyspotentiaalin lisääminen – uusia ilmasto- ja digiratkaisuja edistämällä. Rahaston tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Ilmastorahasto Oy:n toimiohje ja rahoituskriteerit 

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen

Mitä Ilmastorahasto rahoittaa?

Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen sekä energiatehokkuuden kehittämiseksi.

Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan ja noin 35 % sitä mahdollistavaan digitalisaatioon. Ilmastorahaston toiminnan käynnistymisvaiheessa digitalisaatioon liittyvä toiminta rajataan koskemaan digitaalisten ilmastoratkaisujen kaupallista skaalausta tai päästövähennyksiä mahdollistavia digitaalisia alustoja.

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän kokoluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta kokonaisuuteen ei ole osoitettavissa tällaista selkeää valtiotoimesta syntyvää lisäarvoa, yhtiö ei rahoita kohdetta.

Ilmastorahaston ensisijaisina rahoituskohteina ovat ilmastoratkaisujen kaupalliset skaalaukset: uuden teknologian tai sitä hyödyntävän liiketoimintamallin todentaminen ensimmäistä kertaa kaupallisessa tai teollisessa mittakaavassa. Yhtiön toisen rahoituskategorian muodostavat päästövähennyksiä mahdollistavat fyysiset tai digitaaliset alustat.

Ilmastorahasto voi toimintansa alkuvaiheessa myöntää pääomalainoja tai toimia erityissijoitusrahastojen ja muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Suoria avustuksia tai tukea yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa. Yhtiön rahoitusosuuden koko on toiminnan käynnistyessä 1–20 miljoonaa euroa rahoituskategoriasta ja -kohteesta riippuen. Rahoitusvolyymi on noin 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien investointien ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Rahoitusprosessi ja päätöksenteko

Verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta voit antaa perustiedot rahoituskokonaisuudesta, johon toivoisit Ilmastorahaston osallistuvan. Ilmastorahaston osallistumiselle on luotu kolmiportainen kriteeristö, jota vasten jokaista rahoitusehdotusta arvioidaan rahoituksesta kiinnostuneen toimittamien tietojen sekä keskustelujen pohjalta.

Ilmastorahaston hallitus tekee päätökset yhtiön rahoituksesta. Ilmastorahaston operatiivinen tiimi valmistelee rahoitusesitykset hallitukselle yhdessä hakijan sekä mahdollisten ulkoisten arvioijien avulla. Yhtiön rahoitusosuuden ollessa yli 20 miljoonan euron suuruinen, investointipäätös vaatii myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamisen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset Ilmastorahaston investointiprosessista ja päätöksenteosta löytyvät “Rahoituksesta kiinnostuneelle”-osiosta.

Valikko