Tehtävä

Ilmastorahasto Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen.

Tavoitteet ja tehtävä

Ilmastonmuutos on aikamme tärkein haaste, ja siksi Euroopan unioni ja Suomi pyrkivät hiilineutraaliuteen lähivuosikymmeninä nopeuttamalla päästövähennystoimia sekä vahvistamalla hiilidioksidia sitovia hiilinieluja.

Erityisesti seuraavat 10-15 vuotta ovat kriittisiä ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi. Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vaativat huomattavia investointeja julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumiseksi. Kansainvälinen ja kansallinen sääntely pyrkivät tekemään ilmastoystävällisistä investoinneista houkuttelevampia, mutta niiden täysimääräinen toteutuminen vie aikaa.

Suomen hallitus julkisti ilmastokokouksessaan helmikuussa 2020 perustavansa Ilmastorahaston Valtion kehitysyhtiö Vaken pohjalle. Rahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen sekä digitalisaation edistämiseen. Ilmastorahasto on osaltaan valtiotoimena vauhdittamassa tarvittavia lisäinvestointeja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen – eli ilmastoa lämmittävien kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastohyötyjen eli päästövähennyspotentiaalin lisääminen – uusia ilmasto- ja digiratkaisuja edistämällä. Rahaston tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi luonnonvarojen käytön tehostaminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Ilmastorahasto voi rahoittaa myös yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavia digitalisaatiohankkeita.

Ilmastorahasto Oy:n toimiohje ja investointikriteerit 

Ilmastorahaston tehtävänä on hiilijalanjäljen vähentäminen ja hiilikädenjäljen vahvistaminen

Mihin Ilmastorahasto investoi?

Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen sekä energiatehokkuuden kehittämiseksi. Ilmastokohteiden lisäksi yhtiö voi rahoittaa myös yhteiskunnallisia hyötyjä tuottavia digitalisaatiohankkeita, kunhan ne eivät aiheuta ympäristölle haittaa. Ohjeellisesti yhtiön rahoitettavista kohteista n. 65% pitää liittyä ilmastonmuutokseen ja n. 35% digitalisaatioon.

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän kokoluokan kohteita, joissa yhtiön rahoitusosuus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Mikäli Ilmastorahaston osallistumisesta investointiin ei ole osoitettavissa tällaista selkeää valtiotoimesta syntyvää lisäarvoa, yhtiö ei sijoita kohteeseen.

Ilmastorahaston ensisijaisina sijoituskohteina ovat teollisen mittaluokan skaalaukset. Yhtiö voi olla myös mukana erilaisissa datan hyödyntämistä tehostavissa julkisissa alustoissa sekä yksityisen ja julkisen sektorin yhteishankkeissa. Ilmastorahasto voi myös perustaa tai olla sijoittajana rahastoissa.

Ilmastorahasto voi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta sekä välirahoitusta yksityisten ja/tai julkisten toimijoiden hankkeisiin. Suoria avustuksia tai tukea yhtiö ei myönnä toimintansa käynnistymisvaiheessa. Yhtiön keskimääräinen rahoitusosuus on 10-50 miljoonaa euroa ja vuoteen 2023 mennessä Ilmastorahaston on mahdollista käyttää satoja miljoonia euroja investointeihinsa.

Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä Ilmastorahasto pyrkii toteuttamaan tehtävänsä mahdollisimman tehokkaasti ja aikaansaamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta oman toimintansa tuoton maksimoinnin sijaan. Pitkällä aikavälillä yhtiön tekemien sijoitusten ja rahoituksen kohteiden toiminnan tulee kuitenkin olla kokonaisuutena arvioiden itsekannattavaa.

Investointiprosessi ja päätöksenteko

Verkkosivuilta löytyvän lomakkeen kautta voit antaa perustiedot investointikohteesta, johon toivoisit Ilmastorahaston osallistuvan. Ilmastorahaston osallistumiselle on luotu kolmiportainen kriteeristö, jota vasten jokaista investointiehdotusta arvioidaan rahoituksesta kiinnostuneen toimittamien tietojen sekä haastatteluiden pohjalta.

Ilmastorahaston hallitus tekee päätökset yhtiön rahoituksesta. Ilmastorahaston operatiivinen tiimi valmistelee investointiesitykset hallitukselle yhdessä hakijan sekä mahdollisten ulkoisten arvioijien avulla. Yhtiön rahoitusosuuden ollessa yli 20 miljoonan euron suuruinen, investointipäätös vaatii myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamisen.

Tarkemmat ohjeet ja kuvaukset Ilmastorahaston investointiprosessista ja päätöksenteosta löytyvät “Rahoituksesta kiinnostuneelle”-osiosta.

Valikko