Usein kysytyt kysymykset

Rahoituskohteet

Kyllä. Ilmastorahaston toimiohjeen mukaisesti ensisijaisina rahoituskohteinamme ovat teollisen mittaluokan skaalaukset, joissa on kyse esimerkiksi uuden teknologian demonstraatiovaiheen hankkeista. Näiden investointien kokoluokka on tyypillisesti 10–50 miljoonaa euroa.

Kyllä. Ilmastorahaston rahoitettavista kohteista noin 65 % liittyy ilmastonmuutokseen ja noin 35 % ilmastonmuutoksen torjuntaa mahdollistavaan digitalisaatioon. Toistaiseksi digitalisaatioon liittyvä toimintamme on rajattu koskemaan uuden digitaalisen ilmastoratkaisun, päästövähennyksiä tuottavan ominaisuuden tai data-alustan kehittämistä ja kaupallistamista. 

Digitalisaatioon liittyvät rahoituskohteemme voivat olla ohjelmistoja, laitteistoja tai muita digiratkaisuja, jotka tukevat ilmastonmuutoksen torjuntaa ja päästövähennyksiä 

Ilmastorahaston jokaisella rahoituskohteella tulee olla muun muassa osaamisen ja rahoituksen osalta uskottava suunnitelma vähintään itsensä kannattelevaan liiketoimintaan.

Ilmastorahasto osallistuu usein yhtiön tai ratkaisun skaalausvaiheeseen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan mahdollinen julkinen tukija on Business Finland.

Rahoitustoimintamme painopiste on Suomeen rekisteröidyissä yhtiöissä. Ilmastorahasto voi rahoittaa kohdetta, jonka rahoituskokonaisuuden vaikutuspotentiaali ja rahoituksen käyttö kohdistuu Suomeen tai ulkomaille. Rahoituskohde voi olla Suomeen rekisteröitynyt yritys, mukaan lukien ulkomaalaisen yhtiön suomalainen tytäryhtiö tai projektiyhtiö (SPV*), tai joint-venture suomalaisen yhtiön kanssa. Voimme rahoittaa muualle kuin Suomeen rekisteröityneitä yrityksiä sikäli, jos rahoitettava toimi (esim. laitos, kehityshanke tms.) toteutetaan Suomessa. Ulkomaalainen yhtiö, jolla ei ole kiinnekohtaa Suomeen, ei ole Ilmastorahaston fokuksessa. Havainnollistus Ilmastorahaston maantieteellisestä fokuksesta löytyy täältä.

Rahoitustamme ohjaavan kriteeristön mukaisesti jokaisen potentiaalisen rahoituskohteen arviointiin vaikuttaa myös liiketoimintapotentiaali, tuottavuushyödyt sekä arvonlisä, minkä investointikokonaisuus mahdollistaa Suomessa rekisteröityneille toimijoille.

Instrumentaatio

Yhtiön rahoitusosuuden koko on tyypillisesti 4–40 miljoonaa euroa. Vaihteluvälin alalaita on soveltuvampi erityisesti digitaalisille kohteille ja ylälaita laitosinvestoinneille.  

Ilmastorahasto voi osallistua rahoituskokonaisuuksiin myös suuremmilla osuuksilla, mutta yhtiön rahoitusosuuden ollessa yli 20 miljoonan euron suuruinen, investointipäätös vaatii myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamisen. 

Emme anna tukea tai avustuksia.

Ilmastorahasto toimii rahoituskokonaisuuksissa markkinaehtoisesti vähemmistöroolissa (eli yhtiön rahoitusosuus on enintään 50 % rahoituskokonaisuudesta). Edellytämme lähtökohtaisesti, että hankkeissa on myös merkittävästi muuta markkinaehtoista rahoitusta (noin 30 %). 

Voimme toimia ankkurisijoittajana rahastosijoituksessa, mutta emme pääomalainainstrumentilla.

Ilmastorahaston osallistumisen enimmäisosuus on 50 % kokonaisrahoituksesta. Muu rahoitus voi olla uutta pääomaa, lainaa tai julkista tukea.

Pääomalainoissa pääoma ja korko ovat yleensä mahdollisessa yhtiön selvitystilassa muita velkojia huonommassa asemassa, eli se on nk. juniorilaina. Pääomalainan saajan kirjanpidon osalta pääomalaina ei lisää yhtiön omaa pääomaa, mutta se voidaan joissain tilanteissa laskennallisesti lisätä omaan pääomaan vakavaraisuuslaskelmissa. Ominaisuuksiensa johdosta, pääomalainat ovat Ilmastorahaston rahoituskategorioiden mukaisissa rahoitustarpeissa varsin yleisesti asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia.  

Näiden ominaisuuksiensa johdosta pääomalainat ovat Ilmastorahaston rahoituskategorioiden mukaisissa rahoitustarpeissa varsin yleisesti asiakkaiden tarpeisiin soveltuvia. Pääomalainojen ensisijaisia asiakasryhmiä ovat pk- ja kasvuyhtiöt, joille pääomalainan alisteinen asema voi olla tärkeä ominaisuus rahoituskokonaisuuden toteutumiseksi ja joille pääomalainaan liitettävä, usein vaihto-oikeuteen pohjautuva tuotto-osuus on luonteva osa rahoituksen kokonaishintaa. 

Pääomalainojemme markkinaehtoisuus toteutetaan tyypillisesti hinnoittelemalla rahoitus EU:n julkaiseman korkoreferenssitaulukon avulla. Referenssitaulukon mukainen pohjakorko muodostuu asiakkaan luottoluokituksen perusteella, ja lainan kokonaiskorko on määritelty hankkeen kokonaisriskit huomioon ottaen, markkinapohjaiseen hinnoitteluun perustuen 

Vaihtoehtoisesti voimme rahoittaa kohdetta samoin ehdoin yksityisen rahoittajan kanssa tilanteessa, jossa yksityisen rahoittajan rahoitusosuus kokonaisuudesta on merkittävä (yli 30 %). 

Koron lisäksi lainaan sisältyy tyypillisesti esimerkiksi voitto-osuus, vaihto-oikeus tai korkopreemio. 

Ilmastorahaston pääomalainaan yhdistetään lainakoron lisäksi rahoituskohdekohtaisesti sovittava tuotto-osio, joka voi koostua minimikoron ylittävästä korkopreemiosta, vaihto-oikeudesta ja/tai voitto-osuusehdosta.  

 • Korkopreemiolla tarkoitetaan erillistä korkoa lainan minimikoron päälle (minimikorko määrittyy asiakkaan luottoluokituksen pohjalta, kts. aikaisempi kysymys). 
 • Vaihto-oikeudella lainanantajalla on oikeus muuttaa lainan erääntyessä koko tai osa laina- ja korkosummasta osuudeksi yrityksen omistuksesta.  
 • Voitto-osuusehtoa voidaan käyttää esimerkiksi Ilmastorahaston rahoituksen kohdistuessa enemmän projektirahoitustyyppiseen toimintaan, missä kannattavissa hankkeissa Ilmastorahasto saa osuuden projektin tuotosta lainan peruskoron päälle.  

Ilmastorahaston lainojen takaisinmaksuaika ja maksusuunnitelma sovitaan asiakkaan kanssa osana rahoitusneuvotteluita. Laina-aika on kuitenkin yleensä ns. keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä eli esimerkiksi 5–8 vuotta.  

Pääomalainan yksityiskohdat sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja lainan maksatukset sekä takaisinmaksu riippuvat suuresti myös rahoitussopimuksen luonteesta, esimerkiksi rahoitetaanko yksittäisten pienempien ratkaisujen käyttöpääomaa käyttöönoton skaalaamiseksi vai yhtä suurempaa kokonaisuutta. Bullet-lainatyyppinen ratkaisu on mahdollista tietyissä tilanteissa.

Ilmastorahaston pääomalainan maksatus tapahtuu tyypillisesti yhtiön suunnitelmaan sidottujen virstanpylväiden pohjalta. Koska Ilmastorahastolla on hyvin erilaisia rahoituskohteita yksittäisistä suurista laitosinvestoinneista ilmastoratkaisujen käyttöönottoon, myös lainojen maksatukset voivat olla sidottuina erilaisiin tilanteisiin sekä tavoitteisiin, kuten päästövähennystoteumaan.

Rahoituksemme on pääsääntöisesti pääomalainamuotoista, mutta kohteesta riippuen rahoitukseemme voi yhdistyä esimerkiksi tarkkailijajäsenyys hallituksessa.

Rahoitusprosessi

Jokainen rahoituspäätös etenee esittelystä analyysien kautta rahoituspäätökseen tavallisesti usean hallituksen käsittelyn kautta. Analyysin syventyessä työhön kytketään usein ulkoisia asiantuntijoita ja myös asiakkaalta odotetaan aktiivisuutta, esimerkiksi arvioitaessa rahoituskohteen yhteensopivuutta Ilmastorahaston kriteeristöön.

Kokonaisuudessaan prosessi kestää yleensä useamman kuukauden, vähintään noin kolme kuukautta.

Ilmastorahastoon on hyvä olla yhteydessä, kun rahoituskokonaisuus on hahmottumassa. Mitä pidemmällä rahoituskokonaisuus on, sitä nopeammin voimme edetä keskusteluissa. 

Ihannetapauksessa investoinnin suunnitellaan käynnistyvän noin puolen vuoden sisällä, ja tähän vaadittava taustatyö (esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi, päästövähennyspotentiaalilaskelmat, kannattavuuslaskelmat, jne.) on jo tehtyinä tai työn alla. 

Voit kuitenkin olla yhteydessä Ilmastorahastoon koska tahansa; ohjeistamme ja autamme rahoituskohteitamme kriteeristön soveltamisessa läpi rahoitusprosessin. 

Voi, mutta edellytämme lähtökohtaisesti, että hankkeissa on myös merkittävästi muuta markkinaehtoista rahoitusta (noin 30 %).

Ilmastorahaston rahoitusta voi käyttää samaan käyttötarkoitukseen, mihin on jo annettu rahoitusta Business Finlandin, Tesin tai Finnveran toimesta. Ilmastorahaston osuus kokonaisuudesta ei saa ylittää 50 % osuutta ja hankkeissa on oltava Ilmastorahaston lisäksi myös merkittävästi muuta markkinaehtoista rahoitusta (noin 30 %).

TEM-konsernin rahoittajat tekevät päätöksensä itsenäisesti, keskenään erilaisiin kriteereihin perustuen. Näin ollen tällaisessa tilanteessa on mahdollista keskustella kanssamme rahoituksesta.

Rahoitustoimintaa ohjaava kriteeristö

Päästövähennyspotentiaalia arvioidaan seuraavien ulottuvuuksien kautta:

 • Ratkaisun nettopäästövähennyspotentiaali arvoketjun ja elinkaaren yli suhteessa relevanttiin verrokkiin 10 vuoden ajalle.
 • Mitkä ovat laskelman keskeiset oletukset ja herkkyydet? Mitkä ovat kriittisimmät ja vaikeimmin arvioitavat oletukset?
 • Mikä on päästövaikutusten osuus koko Suomen kasvihuonekaasujen päästöistä?
 • Missä arvoketjun vaiheessa päästövaikutukset syntyvät?

Päästövähennyspotentiaalia lasketaan seuraavan ohjeistuksen avulla:

 • Laskennan tulee noudattaa päästölaskennan periaatteita: olennaisuus, täydellisyys, systemaattisuus, läpinäkyvyys, tarkkuus ja varovaisuus.
 • Laskennan tulee kattaa kaikki 7 Kioton pöytäkirjan mukaista kasvihuonekaasua: hiilidioksidi (CO2); metaani (CH4); dityppioksidi (N2O), HFC-yhdisteet, PFC-yhdisteet, rikkiheksafluoridi (SF6), typpitrifluoridi (NF3). Nämä muunnetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi käyttäen lämpenemispotentiaalien (GWP) muuntokertoimia viimeisimmän IPCC:n arviointiraportin kertoimia käyttäen (tällä hetkellä AR5).
 • Laskennan tulee määrittää absoluuttiset projektin aiheuttamat päästöt sekä projektin päästövaikutus kahden skenaarion kautta: 1) päästöt projektin toteutuessa, ja 2) päästöt, jos projekti ei toteudu.
 • Minimissään laskennan täytyy määrittää päästövaikutukset 10 vuodelle, mutta vaikutuksia saa esittää myös lyhyemmälle tai pidemmälle ajanjaksolle.
 • Laskennan tulee indikoida ovatko päästövähenemävaikutukset suoria vai välillisiä, eli missä arvoketjun vaiheissa vaikutukset syntyvät.
 • Laskennan tulee sisältää vähintään projektin aiheuttamat suorat päästövaikutukset (esim. primary effects GHG Protocol-standardissa, tai Scope 1&2-päästöt EIB-menetelmässä). Lisäksi tulee tunnistaa merkittävimmät välilliset päästövaikutukset (esim. secondary effects GHG Protocol-standardissa tai Scope 3-päästöt EIB menetelmässä). Nämä saa huomioida laskennassa, mikäli nämä ovat toimialan tai projektin näkökulmasta olennaisia ja laskettavissa.